Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
brak tytułu 2021-12-22 12:46:05
Zmiany 2021-12-22 12:43:32
Uchwała Nr 044/g113/A/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2021 r. 2021-04-08 11:30:50
Uchwała Nr 032/g113/R/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Człuchów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2021-03-15 11:23:25
Gminny Program Rewitalizacji 2021-03-05 12:11:31
Uchwała nr XXV.219.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2020-12-18 10:35:40
Uchwała nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2020-12-18 10:34:53
Uchwała Nr 149/g113/B/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Człuchów informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku 2020-08-05 12:13:24
Uchwała Nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok 2020-07-21 12:32:13
Uchwała Nr 099/g113/A/V/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2020 r. opiniująca pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Człuchowa w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 2020-04-20 09:27:20
brak tytułu 2020-01-17 10:05:25
Uchwała Nr 212/g113/F/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031 2019-12-19 14:20:42
Uchwała Nr 213/g113/P/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Człuchów na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. 2019-12-19 14:19:29
Uchwała Nr 5/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Człuchowie zarządzonych na dzień 15 grudnia 2019 r. 2019-11-14 14:31:46
Uchwała Nr 4/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie komisji, siedzibie oraz pełnionych dyżurach przez Miejską Komisję Wyborczą w Człuchowie, powołaną do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człuchowie zarządzonych na dzień 15 grudnia 2019 r. 2019-11-06 12:47:03
Uchwała Nr 3/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człuchowie zarządzonych na dzień 15 grudnia 2019 r. 2019-11-06 12:46:15
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających wo Rady Miejskiej w Człuchowie zarządzonych na dzień 15 grudnia 2019 r. 2019-11-05 15:12:20
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających wo Rady Miejskiej w Człuchowie zarządzonych na dzień 15 grudnia 2019 r. 2019-11-05 15:10:31
Uchwała Nr 067/g113/R/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Człuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2019-08-07 13:41:23
Uchwała Nr 102/g113/B/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Człuchów informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. 2019-08-07 13:33:29
UCHWAŁA NR IV.46.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 735/18 2019-02-11 14:46:00
UCHWAŁA NR IV.45.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2019-02-11 14:44:15
UCHWAŁA NR IV.44.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty zagospodarowanie tymi odpadami 2019-02-11 14:40:42
UCHWAŁA NR IV.43.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2019-02-11 14:39:36
UCHWAŁA NR IV.42.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów 2019-02-11 14:38:18
UCHWAŁA NR IV.41.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2019-02-11 14:37:38
UCHWAŁA NR IV.40.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Państwa Kazimierza i Haliny Chudych wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 2019-02-11 14:35:52
UCHWAŁA NR IV.39.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2019-02-11 14:32:58
UCHWAŁA NR IV.38.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2019-02-11 14:30:54
UCHWAŁA NR IV.37.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-02-11 14:29:50
UCHWAŁA NR IV.36.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok 2019-02-11 14:28:30
UCHWAŁA NR IV.35.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok 2019-02-11 14:27:40
Uchwała Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok 2018-12-20 12:00:11
UCHWAŁA NR III.33.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2018-12-20 11:58:11
UCHWAŁA NR III.32.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji Gminy Miejskiej Człuchów z członkostwa w Związku Miast Polskich 2018-12-19 12:34:27
UCHWAŁA NR III.31.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. 2018-12-19 12:33:26
UCHWAŁA NR III.30.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy 2018-12-19 12:31:28
UCHWAŁA NR III.29.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. 2018-12-19 12:29:52
UCHWAŁA NR III.28.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-19 12:27:05
UCHWAŁA NR III.27.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2018-12-19 12:25:52
UCHWAŁA NR III.26.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie 2018-12-19 12:24:41
UCHWAŁA NR III.25.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz sposobu ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2018-12-19 12:23:07
UCHWAŁA NR III.24.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie 2018-12-19 12:21:38
UCHWAŁA NR III.23.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie. 2018-12-19 12:20:12
UCHWAŁA NR III.22.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019 2018-12-19 12:18:09
UCHWAŁA NR III.21.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 2018-12-19 12:16:56
UCHWAŁA NR III.20.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-12-19 12:06:48
UCHWAŁA NR III.19.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na częściowe pokrycie wkładu własnego Powiatu Człuchowskiego w realizację projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice" 2018-12-19 12:05:20
UCHWAŁA NR III.18.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2018-12-19 12:03:33
UCHWAŁA NR III.17.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2019 rok 2018-12-19 12:00:40
UCHWAŁA NR II.16.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 2018-11-29 11:55:06
UCHWAŁA NR II.15.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Człuchów 2018-11-29 11:54:18
UCHWAŁA NR II.14.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-11-29 11:53:32
UCHWAŁA NR II.13.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 2018-11-29 11:52:31
UCHWAŁA NR II.12.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.256.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" 2018-11-29 11:46:15
UCHWAŁA NR II.11.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów" na lata 2018-2032 2018-11-29 11:45:30
UCHWAŁA NR II.10.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2018-11-29 11:44:17
UCHWAŁA NR II.9.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-11-29 11:43:29
UCHWAŁA NR II.8.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" 2018-11-29 11:41:58
UCHWAŁA NR I.7.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie 2018-11-23 14:12:58
UCHWAŁA NR I.6.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Człuchowie 2018-11-23 14:11:27
UCHWAŁA NR I.5.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu ilościowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Człuchowie 2018-11-23 14:10:17
UCHWAŁA NR I.4.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie 2018-11-23 14:08:22
UCHWAŁA NR I.3.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie rozszerzeniu porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Człuchowie 2018-11-23 14:07:26
Uchwała Nr I.2.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie 2018-11-23 14:06:16
Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie 2018-11-23 14:03:38
Uchwała Nr 174/g113/P/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok oraz możliwości sfinanasowania deficytu budżetu 2018-11-23 08:59:06
UCHWAŁA NR XLIV.310.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów 2018-10-17 07:42:03
UCHWAŁA NR XLIII.309.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 października 2018 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu dla osób określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 2018-10-05 11:57:13
UCHWAŁA NR XLIII.308.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-10-05 11:54:54
UCHWAŁA NR XLIII.307.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Człuchów 2018-10-05 11:51:28
UCHWAŁA NR XLIII.306.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" 2018-10-05 11:49:34
UCHWAŁA NR XLIII.305.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-10-05 11:48:18
UCHWAŁA NR XLII.304.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego 2018-09-10 11:47:14
UCHWAŁA NR XLII.303.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2018-09-10 11:46:09
UCHWAŁA NR XLII.302.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 2018-09-10 11:45:26
UCHWAŁA NR XLII.301.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów 2018-09-10 11:44:43
UCHWAŁA NR XLII.300.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja 2018-09-10 11:41:25
UCHWAŁA NR XLII.299.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.259.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania 2018-09-10 11:40:07
UCHWAŁA NR XLII.298.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2018-09-10 11:38:47
UCHWAŁA NR XLII.297.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2018-09-10 11:37:34
UCHWAŁA NR XLII.296.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.243.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2018-09-10 11:35:32
UCHWAŁA NR XLII.295.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-09-10 11:34:22
UCHWAŁA NR XLII.294.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów 2018-09-10 11:31:41
Uchwałą Nr 112/g113/B/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Człuchów informacji o przebeigu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-08-13 14:45:25
UCHWAŁA NR XLI.293.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2018-07-11 09:34:32
UCHWAŁA NR XLI.292.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Wynagrodzenia Burmistrza Miasta 2018-07-11 09:32:42
UCHWAŁA NR XL.291.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.10.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. i aneksu nr 1 z dnia 30 kwietnia 2018 r., dotyczących projektu pt ? Utworzenie węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego? 2018-06-22 09:56:35
UCHWAŁA NR XL.290.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania wyróżnienia ?Zasłużony dla miasta Człuchowa? 2018-06-22 09:56:08
UCHWAŁA NR XL.289.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania wyróżnienia ?Zasłużony dla miasta Człuchowa? 2018-06-22 09:55:43
Uchwała Nr XXXIX.282.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą 2018-05-17 13:51:40
Uchwała Nr XXXIX.281.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą 2018-05-17 13:50:54
Uchwała Nr XXXIX.280.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru 2018-05-17 13:48:22
Uchwała Nr XXXIX.279.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 2018-05-17 13:45:43
Uchwała Nr XXXIX.278.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2018-05-17 13:43:00
Uchwała Nr XXXIX.277.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do programu Mieszkanie Plus 2018-05-17 13:41:16
Uchwała Nr XXXIX.276.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie do realizacji z Gminą Miejską Człuchów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" 2018-05-17 13:39:00
Uchwała Nr XXXIX.275.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-05-17 13:37:02
Uchwała Nr XXXIX.274.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2018-05-17 13:34:10
Uchwała Nr 033/g113/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2018-04-18 14:36:17
UCHWAŁA NR XXXIII.273.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do konkursu pn. "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018) 2018-04-13 11:04:40
UCHWAŁA NR XXXVIII.272.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od Ronda Miast Partnerskich do południowej granicy administracyjnej miasta, obejmujący Jezioro Miejskie w Człuchowie 2018-04-13 10:43:48
UCHWAŁA NR XXXVII.271.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpilisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku 2018-04-13 10:41:06
UCHWAŁA NR XXXVIII.270.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-04-13 10:37:57
UCHWAŁA NR XXXVIII.269.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-04-13 10:35:07
Uchwała Nr XXXVII.268.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Człuchów Umowy Współpracy Uczestników Przechlewskiego Klastra Energii 2018-03-09 12:21:31
Uchwała Nr XXXVII.267.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej 2018-03-09 12:09:17
Uchwała Nr XXXVII.266.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie 2018-03-09 12:06:36
Uchwała Nr XXXVII.265.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 28 grudnia 2017 r. do Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.4.2017 z dnia 31.01.2017 r. zawarty pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Gminą Miejską Człuchów i Powiatem Chojnickim na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów" 2018-03-09 12:04:33
Uchwała Nr XXXVII.264.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację wspólnego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2018-03-09 11:58:49
Uchwała Nr XXXVII.263.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej 2018-03-09 11:28:36
Uchwała Nr XXXVII.262.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2018-03-09 11:25:55
Uchwała Nr XXXVII.261.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie 2018-03-09 11:24:15
Uchwała Nr XXXVII.260.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Człuchowie 2018-03-09 11:22:26
Uchwała Nr XXXVII.259.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania 2018-03-09 11:21:23
Uchwała Nr XXXVII.258.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-09 11:20:22
Uchwała Nr XXXVII.257.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok 2018-03-09 11:18:36
Uchwała Nr XXXVII.256.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" 2018-03-09 11:16:21
Uchwała Nr XXXVI.251.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2018-01-26 13:55:20
Uchwała Nr XXXVI.255.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis 2018-01-25 13:07:41
Uchwała Nr XXXVI.254.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2018 rok 2018-01-25 13:05:42
Uchwała Nr XXXVI.253.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady MIejskiej w Człuchowie na 2018 rok 2018-01-25 13:03:14
Uchwała Nr XXXVI.252.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej 2018-01-25 13:01:22
Uchwała Nr XXXVI.250.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowosci pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 2018-01-25 12:57:30
Uchwała Nr XXXVI.249.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok 2018-01-25 12:54:15
Uchwała Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok 2017-12-12 14:34:07
Uchwała Nr XXXV.247.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2017-12-12 14:31:28
Uchwała Nr XXXV.246.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie na ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2017-12-12 14:27:01
Uchwała Nr XXXV.245.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprauwe planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 2017-12-12 14:20:49
Uchwała Nr XXXV.244.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-12-12 14:16:35
Uchwała Nr XXXV.243.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w spraiwe udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2017-12-12 14:12:05
Uchwała Nr XXXV.242.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-12-12 14:08:52
Uchwała Nr XXXV.241.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2017-12-12 14:00:33
Uchwała Nr XXXV.240.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2018 rok 2017-12-12 13:54:52
Uchwała Nr XXXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie 2017-11-27 11:05:19
Uchwała Nr XXXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Człuchowie 2017-11-27 10:57:27
Uchwała Nr XXXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad odwołaniem Przewodniczącej Rady Miejskiej w Człuchowie i wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie 2017-11-27 10:55:46
Uchwała Nr XXXIII.236.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok" 2017-10-31 12:22:35
Uchwała Nr XXXIII.235.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2017-10-31 12:17:57
Uchwała Nr XXXIII.234.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 październiak 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2017-10-31 12:15:54
Uchwała Nr XXXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do konkursu pn. "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017) 2017-10-31 12:13:32
Uchwała Nr XXXIII.232.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów instrumentem płatniczym 2017-10-31 11:49:21
Uchwała Nr XXXIII.231.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2017-10-31 11:27:27
Uchwała Nr XXXIII.230.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-10-31 11:24:33
Uchwała Nr XXXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2017-10-31 11:08:28
UCHWAŁA NR XXXII.228.2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Chojnice, Czersk i Brusy 2017-09-14 10:30:03
UCHWAŁA NR XXXII.227.2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu 2017-09-14 10:29:29
UCHWAŁA NR XXXII.226.2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do konkursu pn. "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017) 2017-09-14 10:28:30
UCHWAŁA NR XXXII.225.2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-09-14 10:28:00
2017-09-13 - Sesja XXXII 2017-09-14 10:27:17
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2017-08-25 12:01:57
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2017-08-25 11:54:47
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz terenu od ul. Kościńskiego do ul. Hubala 2017-08-08 12:47:04
Uchwała Nr XXXI.224.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie 2017-06-29 12:01:26
Uchwała Nr XXXI.223.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2017-06-29 11:59:32
Uchwała Nr XXXI.222.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-06-29 11:57:59
Uchwała Nr XXX.221.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia drzew i krzewów, do których nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2017-05-19 09:51:33
Uchwała Nr XXX.220.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie miasta Człuchowa 2017-05-19 09:42:28
Uchwała Nr XXX.219.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadania mu statutu 2017-05-19 09:40:05
Uchwała Nr XXX.218.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2017-05-19 09:38:23
Uchwała Nr XXX.217.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.205.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Człuchów, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-05-19 09:36:27
Uchwała Nr XXX.216.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2017-05-19 09:33:29
Uchwała Nr XXX.215.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 2017-05-19 09:31:26
chwała Nr XXX.214.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania polegającego na odnowieniu nawierzchni drogi dojazdowej do Domu Dziecka i Rodzinnych Ogrodów Działkowych - uzupełnienie oświetlenia 2017-05-19 09:29:00
Uchwała Nr XXX.213.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2016 rok 2017-05-19 09:16:44
Uchwała Nr XXX.212.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2017-05-19 09:13:59
Uchwała Nr XXX.211.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego 2017-05-19 09:08:15
Uchwała Nr XXIX.209.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla obszaru Śródmieście w Człuchowie, planowanego do realizacji w ramach Działania 8.1.2 Komleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2017-05-02 14:54:19
Uchwała Nr XXIX.208.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.5.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie 2017-05-02 14:50:49
Uchwała Nr XXIX.207.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-05-02 14:48:48
Uchwała Nr XXIX.206.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 2017-05-02 14:46:53
Uchwała Nr 026/g113/R/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Człuchowa za 2016 rok 2017-04-11 12:31:25
Uchwała Nr XXVIII.205.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gmienie Miejskiej Człuchów, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-04-05 10:05:56
Uchwała Nr XXVIII.204.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania polegającego na odnowieniu nawierzchni drogi dojazdowej do Domu Dziecka, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i terenów inwestycyjnych 2017-04-05 10:02:00
Uchwała Nr XXVIII.203.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szczecińskiej w Człuchowie 2017-04-05 09:54:45
Uchwała Nr XXVIII.202.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą 2017-04-05 09:49:40
Uchwała Nr XXVIII.201.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" 2017-04-05 09:42:31
Uchwała Nr XXVIII.200.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-04-05 09:35:23
Uchwała Nr XXVIII.199.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2017-04-05 09:31:08
Uchwała Nr XXVIII.198.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komisji Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2017-04-05 09:15:40
Uchwała Nr XXVIII.197.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2017-04-05 08:55:07
2017-03-29 - Sesja XXVIII 2017-04-05 08:53:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-03-28 12:25:52
Uchwała Nr XXVII.196.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2017 rok 2017-01-31 15:07:18
Uchwała Nr XXVII.195.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2017 rok 2017-01-31 15:05:44
Uchwała Nr XXVII.194.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Człuchów, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-01-31 15:03:36
Uchwała Nr XXVII.193.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLV.319.2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Człuchów 2017-01-31 15:01:41
Uchwała Nr XXVII.192.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 2017-01-31 14:59:14
Uchwała Nr XXVII.191.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2017-01-31 14:57:05
Uchwała Nr XXVII.190.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-01-31 14:55:03
Uchwała Nr XXVII.189.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2017-01-31 14:52:49
Uchwała Nr XXVI.188.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalnia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 2017-01-02 10:40:26
Uchwała Nr XXVI.187.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do wspólnej realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów", planowanego do realizacji w ramach Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-01-02 10:37:13
Uchwała Nr XXVI.186.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2017-01-02 10:33:14
Uchwała Nr XXVI.185.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowyhc oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 2017-01-02 10:28:24
Uchwała Nr XXVI.184.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ewidencji zwrotu wydatków w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Człuchów 2017-01-02 10:18:20
Uchwała Nr XXVI.183.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanych z zakładem budżetowym 2017-01-02 10:14:12
Uchwała Nr XXVI.182.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2017-01-02 10:07:23
Uchwała Nr XXV.181.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-12-29 11:27:33
Uchwała Nr XXIV.172.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" - dla Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 2016-11-22 07:51:06
Uchwała Nr XXIV.170.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/1/178/20121 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Noclegowni osób bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2016-11-18 11:22:04
Uchwała Nr XXIV.169.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 2016-11-18 11:18:25
Uchwała Nr XXIV.168.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej 2016-11-18 11:14:08
Uchwała Nr XXIV.167.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-18 11:12:00
Uchwała Nr XXIV.171.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok" 2016-11-18 11:08:03
Uchwała Nr XXIV.166.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-11-18 11:02:37
Uchwała Nr XXIII.165.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację wspólnego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2016-10-05 13:31:46
Uchwała Nr XXIII.164.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-10-05 13:24:14
Uchwała Nr XXIII.163.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów", planowanego do realizacji w ramach Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2016-10-05 13:15:09
Uchwała Nr XXIII.162.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 października 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego: Grodzisko, Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro Miejskie Małe i Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie 2016-10-05 13:07:36
Uchwała Nr XXIII.161.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania gminnego programu rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2016-10-05 13:00:57
Uchwała Nr XXIII.160.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-10-05 12:53:56
Uchwała Nr XXIII.159.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2016-10-05 12:48:47
Uchwała Nr XXII.158.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Muzuem przy Muzeum Regionalnym w Człuchowie 2016-09-07 09:04:24
Uchwała Nr XXII.157.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi 2016-09-07 09:02:33
Uchwała Nr XXII.156.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2016-09-07 08:59:14
Uchwała Nr XXII.155.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-09-07 08:56:39
Uchwała Nr 109/g113/B/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Człuchowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 2016-08-23 10:04:11
Uchwała Nr XXI.154.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2016-06-30 13:07:52
Uchwała Nr XXI.153.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2016-06-30 13:06:19
Uchwała Nr XXI.152.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do porozumienia - umowy partnerskiej nr FR/1/2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. dotyczącego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" 2016-06-30 13:01:40
Uchwała Nr XXI.151.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację wspólnego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2016-06-30 12:56:30
Uchwała Nr XXI.150.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie 2016-06-30 12:51:26
Uchwała Nr XXI.148.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-06-29 15:08:06
Uchwała Nr XXI.147.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2016-06-29 15:03:13
Uchwała Nr XX.146.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.125.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szczecińskiej w Człuchowie 2016-06-02 09:57:14
Uchwała Nr XX.145.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.73,2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 2016-06-02 09:54:28
Uchwała Nr XX.144.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2016-06-02 09:52:17
Uchwała Nr XX.143.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2016-06-02 09:50:18
Uchwała Nr XX.142.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem w Człuchowie 2016-06-02 09:47:27
Uchwała Nr XX.141.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorrowe odprowadzenie ścieków 2016-06-02 09:40:27
Uchwała Nr XX.140.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2016 2016-06-02 09:35:43
Uchwała Nr XX.139.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2015 rok 2016-06-02 09:30:17
Uchwała Nr XX.138.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzernia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-06-02 09:26:47
Uchwała Nr XX.137.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2016-06-02 09:12:22
Uchwała nr XIX.136.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą 2016-05-02 10:48:18
Uchwała nr XIX.135.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL.343.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.05.2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2016-05-02 10:40:44
Uchwała nr XIX.134.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Człuchów 2016-05-02 10:01:11
Uchwała nr XIX.133.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania polegającego na odnowieniu nawierzchni drogi dojazdowej do basenu 2016-05-02 09:52:55
Uchwała nr XIX.132.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-05-02 09:35:51
Uchwała nr XIX.131.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-05-02 09:30:34
Uchwała nr XIX.130.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 23016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok 2016-05-02 09:25:38
Uchwała Nr 007g113/R/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Człuchów za 2015 rok 2016-03-30 09:47:29
Uchwała Nr XVIII.129.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do wspólnej realizacji projektu pn. "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Mierjskiego Obszaru Funkcjonalnego" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na la 2016-03-21 12:36:41
Uchwała Nr XVIII.127.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia - umowy partnerskiej nr FR/1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2016-03-21 12:24:35
Uchwała Nr XVIII.126.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 i 2 do porozumienia nr FR/9/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. dotyczącego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa" 2016-03-21 12:07:53
Uchwała Nr XVIII.125.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szczecińskiej w Człuchowie 2016-03-21 12:04:10
Uchwała Nr XVIII.123.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" 2016-03-21 11:47:02
Uchwała Nr XVIII.121.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2016-03-21 11:38:15
Uchwała Nr XVIII.120.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-03-21 11:25:34
Uchwała Nr XVII.113.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Skrzetuskiego w Człuchowie 2016-02-02 10:23:32
Uchwała Nr XVII.117.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami T. Kościuszki i Średnią w Człuchowie 2016-02-02 10:19:47
Uchwała Nr XVII.119.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2016-01-29 14:14:34
Uchwała Nr XVII.118.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-01-29 14:12:17
Uchwała Nr XVII.116.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.103.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 2016-01-29 14:10:03
Uchwała Nr XVII.115.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2016 rok 2016-01-29 14:04:27
Uchwała Nr XVII.114.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2016 rok 2016-01-29 14:02:00
Zarządzenie Nr 0050.167.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany gruntów, położonych w Człuchowie przy ul. Królewskiej stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na grunty będące własnością "SZCZEPAN" J. Szczepański i Z. Szczepański Spółka Jawna Człuchów 2016-01-28 13:22:04
Uchwała Nr XVI.112.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do wspólnej realizacji projektu pn. "LUIZA - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego "Lasek Luizy" w Człuchowie, położonego na obszarze MOF Chojnice-Człuchów - etap II", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2015-12-30 12:39:26
Uchwała Nr XVI.111.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Człuchów 2015-12-30 12:33:11
Uchwała Nr XVI.110.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 2015-12-30 12:29:49
Uchwała Nr XVI.109.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-12-30 12:28:25
Uchwała Nr XIV.97.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku leśnego, deklaracja na podatek leśny 2015-11-30 14:37:02
Uchwała Nr XIV.96.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-30 14:33:55
Uchwała Nr XIII.95.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.73.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 2015-11-27 10:48:16
Uchwałą Nr XIII.94.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie tymi odpadami 2015-11-27 10:43:36
Uchwała Nr XIII.93.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2015-11-27 10:39:48
Uchwała Nr XIII.92.20154 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-27 10:36:37
Uchwała Nr XIII.91.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej 2015-11-27 10:26:37
Uchwała Nr XIII.90.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok" 2015-11-27 10:17:35
Uchwała Nr XIII.89.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016 2015-11-27 10:13:15
Uchwała Nr XIII.88.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-11-27 10:10:16
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.156.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2015-11-20 13:40:20
Uchwała Nr XII.87.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Miejską Człuchów pomocy finansowej dla Gminy Człuchów na realizację zadania pn. "Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo" 2015-10-29 15:14:28
Uchwała Nr XII.86.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI.84.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przystąpienia z Powiatem Człuchowskim do realizacji wspólnej inwestycji pn. "Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie" 2015-10-29 15:11:06
Uchwała Nr XI.85.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2015-10-22 11:41:34
Uchwała Nr XI.84.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przystąpienia z Powiatem Człuchowskim do realizacji wspólnej inwestycji pn. "Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie" 2015-10-22 11:39:51
Uchwała Nr XI.83.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do wspólnej realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2015-10-22 11:37:53
Uchwała Nr XI.82.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastukturą towarzyszącą" 2015-10-22 11:34:25
Uchwała Nr XI.81.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie z Gminą Człuchów i Powiatem Człuchowskim do realizacji inwestycji pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2015-10-22 11:31:56
Uchwała Nr XI.80.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie 2015-10-22 11:17:30
Uchwała Nr XI.79.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2015-10-22 11:07:41
Uchwała Nr XI.78.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2015-10-22 11:02:03
Uchwała Nr XI.77.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2015-10-22 10:58:07
Uchwała Nr XI.76.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Człuchowie 2015-10-22 10:53:18
Uchwała Nr XI.75.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-10-22 10:36:18
Uchwała Nr XI.74.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2015-10-22 10:33:21
Uchwała Nr XI.73.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 2015-10-22 10:31:19
Uchwała Nr XI.72.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 2015-10-22 10:28:59
Uchwała Nr VIII.57.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do "Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy" 2015-06-03 10:48:43
Uchwała Nr VIII.56.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2015-06-03 10:44:41
Uchwała Nr VIII.55.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2015-06-03 10:40:56
Uchwała Nr VIII.54.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie i nadania jej statutu 2015-06-03 10:37:59
Uchwała Nr VIII.52.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 3 i nr 4 do porozumienia Nr FR/8/2013 pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny" 2015-06-03 10:30:39
Uchwala Nr VIII.51.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie miasta Człuchowa 2015-06-03 10:25:33
Uchwala Nr VIII.50.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-06-03 10:19:36
Uchwala Nr VIII.49.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej 2015-06-03 10:16:36
Uchwala Nr VIII.48.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 2015-06-03 10:12:26
Uchwala Nr VIII.47.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015 2015-06-03 10:10:06
Uchwala Nr VIII.46.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2014 rok 2015-06-03 10:05:42
Uchwala Nr VIII.45.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-06-03 10:01:15
Uchwala Nr VIII.44.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2015-06-03 09:58:28
Uchwała Nr VII.43.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania 2015-04-30 11:09:54
Uchwała Nr VII.42.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-04-30 11:07:20
Uchwała Nr VII.41.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchowa absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2014 rok 2015-04-30 11:05:12
Uchwała Nr VII.40.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 2015-04-30 11:03:18
Uchwała Nr VI.39.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Człuchowa 2015-03-30 15:00:39
Uchwała Nr VI.38.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-03-30 14:59:34
Uchwała Nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie 2015-03-30 14:57:54
Uchwała Nr VI.36.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Człuchów, które bęą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktow za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2015-03-30 14:56:01
Uchwała Nr VI.35.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" 2015-03-30 14:52:43
Uchwała Nr V.34.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia - umowy partnerskiej dotyczącej "Projektu poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym" 2015-03-09 12:11:28
Uchwała Nr V.33.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą 2015-03-09 12:09:22
Uchwała Nr V.32.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-09 12:02:37
Uchwała Nr V.31.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie tymi odpadami 2015-03-09 12:01:15
Uchwała Nr V.30.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów 2015-03-09 11:59:02
Uchwała Nr V.29.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2015-03-09 11:57:26
Uchwała Nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonego przez PrzedsiębiorstwoKomunalne Sp. z o.o. w Człuchowie 2015-03-09 11:54:36
Uchwała Nr V.27.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2015-03-09 11:52:53
Uchwała Nr V.26.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-03-09 11:52:00
Uchwała Nr V.25.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego Grodzisko, Zamek, Las Komunalny, Jezioro Miejskie Małe i Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie 2015-03-09 11:50:05
Uchwała Nr V.24.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skrzetuskiego w Człuchowie 2015-03-09 11:48:27
Uchwała Nr V.23.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi oświaty i komunikację pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki i Średnią w Człuchowie 2015-03-09 11:47:12
Uchwała Nr V.22.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem w Człuchowie 2015-03-09 11:44:49
UCHWAŁA NR IV.21.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-02-12 11:10:28
UCHWAŁA NR IV.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego : Grodzisko, Zamek, Las Komunalny, Jezioro Miejskie Małe i ośrodek sportu i rekreacji (OSiR) nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie 2015-02-12 11:08:40
UCHWAŁA NR IV.19.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi oświaty i komunikację pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki i Średnią w Człuchowie 2015-02-12 11:07:15
UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem w Człuchowie 2015-02-12 11:02:39
UCHWAŁA NR IV.17.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2015 rok 2015-02-12 10:55:40
UCHWAŁA NR IV.16.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2015 rok 2015-02-12 10:53:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2015 rok 2015-02-03 12:39:50
UCHWAŁA Nr III.15.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-01-07 11:19:42
Uchwała Nr III.14.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2015-01-07 11:17:00
UCHWAŁA NR III.13.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywizacji i Integracji Seniorów Miasta Człuchowa na lata 2015 - 2020 2015-01-07 11:15:35
UCHWAŁA NR III.12.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 2015-01-07 11:14:13
UCHWAŁA NR III.11.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2015-01-07 11:00:41
UCHWAŁA NR III.10.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2015-01-05 15:53:43
UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2015-01-05 15:51:09
UCHWAŁA NR III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015 2015-01-05 15:48:48
UCHWAŁA NR III.7.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działaność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2015 rok 2015-01-05 15:47:56
UCHWAŁA NR II.6.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie 2014-12-11 09:52:17
UCHWAŁA NR II.5.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie 2014-12-11 09:51:36
UCHWAŁA NR II.4.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie i określenia ich ilościowego składu 2014-12-11 09:50:45
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.151.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-12-08 07:52:01
UCHWAŁA NR I.3.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Człuchowie 2014-12-01 14:53:04
UCHWAŁA NR I.2.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie 2014-12-01 14:51:00
UCHWAŁA NR I.1.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Człuchowie 2014-12-01 14:50:02
Uchwała Nr 237/g113/P/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Człuchowa na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu 2014-12-01 10:22:04
Uchwała Nr 238/g113/F/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcieuchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Człuchowa 2014-12-01 10:19:38
UCHWAŁA NR LII.368.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami 2014-11-20 09:08:56
UCHWAŁA nr LII.367.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie 2014-11-20 09:08:13
UCHWAŁA NR LII.366.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 2014-11-20 09:06:06
UCHWAŁA NR LII.365.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Człuchowie i objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 2014-11-20 09:04:21
UCHWAŁA NR LII.364.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2014-11-20 09:02:25
UCHWAŁA NR LII.363.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-11-20 09:01:38
Uchwała Nr 11/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dni 13 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Człuchowie 2014-11-13 15:06:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-11-07 08:54:19
UCHWAŁA NR LI.362 .2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok" 2014-10-31 11:39:14
UCHWAŁA NR LI.361 .2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-10-31 11:36:24
UCHWAŁA NR LI.360.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów 2014-10-31 11:34:51
Uchwała Nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborcej Nr 8 w Człuchowie 2014-10-30 09:15:34
Uchwała Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Człuchów dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Człuchowie, Rady Powiatu Człuchowskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyboru Burmistrza Człuchowa 2014-10-24 08:37:48
UCHWAŁA NR L.357.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2014-10-03 10:37:38
UCHWAŁA NR L359.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2014-10-03 10:36:10
UCHWAŁA NR L.358.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Człuchów" 2014-10-03 10:35:42
UCHWAŁA NR L.357.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2014-10-03 10:34:20
UCHWAŁA NR L.356.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat 2014-10-03 10:33:32
UCHWAŁA NR L.355.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-10-03 10:32:48
UCHWAŁA NR L.354.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2014-10-03 10:32:04
Uchwała Nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie 2014-09-25 15:34:10
Uchwała Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie komisji, siedzibie oraz pełnionych dyżurach przez Miejską Komisję Wyborczą w Człuchowie powołana do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Człuchowie oraz Burmistrza Człuchowa, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-25 15:32:34
Uchwała Nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie 2014-09-25 15:11:18
Uchwała Nr 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie 2014-09-25 15:10:09
UCHWAŁA Nr XLVIII.347.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego przy SP ZOZ Człuchów" 2014-06-04 13:31:40
UCHWAŁA NR XLVIII.346.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Klub Integracji Społecznej" 2014-06-04 13:26:17
UCHWAŁA Nr XLVIII.345.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.249.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Człuchów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będ 2014-06-04 13:25:00
UCHWAŁA NR XLVIII.344.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 2014-06-04 13:23:46
UCHWAŁA NR XLVIII. 343.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2014-06-04 13:21:59
UCHWAŁA NRXLVIII.342.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE Z DNIA 28 MAJA 2014 R. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową w Człuchowie 2014-06-04 13:20:09
UCHWAŁA NR XLVIII.341.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII. 182.2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów 2014-06-04 13:19:21
UCHWALA NR XLVIII.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-06-04 13:18:42
UCHWAŁA NR XLVIII.339.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-06-04 13:17:01
UCHWAŁA Nr XLVIII.338.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2013 rok 2014-06-04 13:15:04
UCHWAŁA NR XLVIII.337.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2014-06-04 13:12:08
UCHWAŁA NR XLVIII.336.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014 - 2024 2014-06-04 13:09:32
UCHWAŁA NR XLVI.330.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Człuchów 2014-04-16 14:15:35
UCHWAŁA NR XLVI.329.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-04-16 14:14:27
UCHWAŁA NR XLVI.328.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do porozumienia Nr FR/8/2013 pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny" 2014-03-28 14:18:59
UCHWAŁA NR XLVI.327.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-03-28 14:17:41
UCHWAŁA NR XLVI.326.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" 2014-03-28 14:16:50
UCHWAŁA NR XLVI.325.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Człuchowie 2014-03-28 14:14:32
UCHWAŁA NR XLVI.324.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Człuchowie 2014-03-28 14:11:46
UCHWAŁA NR XLVI.323.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-03-28 14:07:33
UCHWAŁA NR XLVI.322.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2014-03-28 14:06:19
UCHWAŁA NR XLV.318.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-03-12 13:28:00
UCHWAŁA NR XLIV.317.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-03-12 13:27:09
UCHWAŁA NR XLIII.312.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-03-12 13:23:55
UCHWAŁA Nr XLI.304.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-03-12 13:20:45
UCHWAŁA NR XLV.321.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014 - 2020 2014-02-28 12:29:33
UCHWAŁA NR XLV.320.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Człuchowa na lata 2014 - 2020 2014-02-28 12:28:59
UCHWAŁA NR XLV.319.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Człuchów 2014-02-28 12:25:59
UCHWAŁA NR XLV.318.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-02-28 12:23:51
UCHWAŁA NR XLIV.317.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-02-10 10:14:47
UCHWAŁA NR XLIII.316.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-28 12:47:05
UCHWAŁA NR XLIII.315.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawane pod warunkiem zwrotu w części łub całości w ramach zadań własnych gminy 2014-01-28 12:45:39
UCHWAŁA NR XLIII.314.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-28 12:44:10
UCHWAŁA NR XLIII.313.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-28 12:41:23
UCHWAŁA NR XLIII.312.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-01-28 12:39:05
UCHWAŁA NR XLIII.311.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI.295.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2014 rok 2014-01-28 12:29:33
UCHWAŁA NR XLIII.310.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2014 rok 2014-01-28 12:28:20
UCHWAŁA NR XLIII.309.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2014 rok 2014-01-28 12:27:24
UCHWAŁA NR XLII.308.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX.208.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen 2013-12-31 13:43:39
UCHWAŁA NR XLII.307.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVH/228/2005 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi uprawnień w zakresie zatwierdzania cen i opłat za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych dla miasta i gminy Człuchów w Kiełpinie 2013-12-31 13:41:32
UCHWAŁA NR XLII.306.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów 2013-12-31 13:28:58
UCHWAŁA Nr XLII.305.2013 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013 2013-12-31 13:26:16
UCHWAŁA Nr XLI.304.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2013-12-31 12:01:52
UCHWAŁA NR XLI.303.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2013-12-31 11:58:04
UCHWAŁA NR XLI.302.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII.182.2012 r. z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów 2013-12-31 11:55:12
UCHWAŁA Nr XLI.301.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2013-12-31 11:53:16
UCHWAŁA XLI.300.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego gminy obejmującego sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz o sposobie ustalania cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej 2013-12-31 11:50:17
UCHWAŁA NR XLI.299.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami 2013-12-31 11:40:46
UCHWAŁA NR XLI.298.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2013-12-31 11:39:46
UCHWAŁA NR XLI.297.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-12-31 11:37:38
UCHWAŁA NR XLI.296.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014 2013-12-31 11:35:29
UCHWAŁA NR XLI.295.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2014 rok 2013-12-31 11:34:21
UCHWAŁA NR XLI.294.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014 -2016 2013-12-31 11:32:17
UCHWAŁA NR XLI.293.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2013-12-31 11:31:30
Uchwła Nr 290/g113/P/13 Kolegium Regionalnej IzbyObrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2013 r. 2013-12-19 15:39:08
UCHWAŁA Nr XL.292.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Człuchowa 2013-11-25 09:58:23
UCHWAŁA NR XL.291.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2013-11-25 09:57:48
UCHWAŁA NR XL.290.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2013-11-25 09:55:43
UCHWAŁA NR XL.289.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok". 2013-11-25 09:54:33
UCHWAŁA NR.XL.288.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wschód I i II w Człuchowie 2013-11-25 09:52:58
UCHWAŁA NR XL.287.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie 2013-11-25 09:51:46
UCHWAŁA NR XL.286.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-11-25 09:50:43
UCHWAŁA NR XXXIX.281.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-10-22 13:18:32
UCHWAŁA NR XXXIX.282.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2013-10-22 13:17:52
UCHWAŁA NR XXXIX.285.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-10-18 12:59:55
UCHWAŁA Nr XXXIX.284.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2013-10-18 12:59:07
UCHWAŁA NR XXXIX.283.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie 2013-10-18 12:41:56
UCHWAŁA NR XXXIX.282.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2013-10-18 12:40:34
UCHWAŁA NR XXXIX.281.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-10-18 12:39:34
UCHWAŁA Nr XXXVIII.280.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 11 września 2013 r. w sprawie skargi p. Kazimierza Wojewódzkiego z dnia 19.08.2013 r. na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Człuchowie 2013-09-13 13:00:27
UCHWAŁA NR XXXVIII.279.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-09-13 12:59:01
UCHWAŁA nr XXXVII.274.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługi, i przemysł w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie 2013-07-19 13:55:35
UCHWAŁA NR XXXVII.275.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. 2013-07-03 13:03:22
UCHWAŁA Nr XXXVII.273 .2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2013-07-03 13:00:16
UCHWAŁA Nr XXXVII.272.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2012 rok 2013-07-03 12:59:20
UCHWAŁA NR XXXVII.271.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-07-03 12:58:17
UCHWAŁA NR XXXVII.270.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2013-07-03 12:54:24
Informacja o wynikach przetargu-20130524 2013-06-05 14:16:30
UCHWAŁA NR XXXVI.269.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2013-06-05 13:44:17
UCHWAŁA NR XXXVI.268.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia Nr FR/8/2013 pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny" 2013-06-05 13:42:30
UCHWAŁA Nr XXXVI.267.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2013-06-05 13:37:56
UCHWAŁA NR XXXVI.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2013-06-05 13:30:23
UCHWAŁA NR XXXVI.265.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2013-06-05 13:28:41
UCHWAŁA NR XXXVI.264.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2013-06-05 13:26:20
UCHWAŁA NR XXXVI.263.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2013-06-05 13:17:19
UCHWAŁA NR XXXVI.262.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa" 2013-06-05 13:16:15
UCHWAŁA NR XXXVI.261.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy Gminą Miejską Człuchów, a Gminą Człuchów w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta i gminy Człuchów w granicach zamkniętego składowiska odpadów w Kiełpinie 2013-06-05 12:59:42
UCHWAŁA NR XXXVI.260.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie miasta Człuchowa 2013-06-05 12:58:29
UCHWAŁA Nr XXXVI. 259.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.243.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata 2013-06-05 12:57:07
UCHWAŁA NR XXXVI.257.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-06-05 12:56:09
UCHWAŁA NR XXXIV.247.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy obejmujących sprawy dróg gminnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień, gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz o sposobie ustalania cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej. 2013-05-10 10:30:23
UCHWAŁA NR XXXV.256.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.240.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-05-08 09:36:17
UCHWAŁA NR XXXV.255.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 2013-05-08 09:35:41
UCHWAŁA NR XXXV.254.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.201.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2013-05-08 09:34:58
UCHWAŁA NR XXXV.253.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie na rok 2013 2013-05-08 09:33:00
UCHWAŁA NR XXXV.252.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-05-08 09:32:03
UCHWAŁA NR XXXV.251.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 2013-05-08 09:30:48
UCHWAŁA NR XXXV.250.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 2013-05-08 09:30:00
Uchwała Nr 038/g113/R/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Człuchowa za 2012 r. 2013-04-22 10:36:04
Uchwała Nr XXXIV.249.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze sywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Człuchów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczna oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg 2013-03-29 13:04:33
Uchwała Nr XXXIV.248.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2013-03-29 13:03:26
Uchwała Nr XXXIV.246.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-03-29 12:54:48
Uchwała Nr XXXIV.245.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2013-03-29 12:51:42
Uchwała Nr XXXIV.244.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie uchwalonego uchwałą Nr LXVI/368/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 września 2010r., opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010r. Nr 168, poz. 3475 2013-03-29 12:45:25
Uchwała Nr XXXIV.243.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata 2013-03-29 12:39:57
Uchwała Nr XXXIV.242.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego gmin obejmującego sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2013-03-29 12:33:01
Uchwała Nr XXXIV.241.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-03-29 12:30:26
Uchwała Nr XXXIV.240.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-29 12:28:58
Uchwała Nr XXXIV.239.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-03-29 12:27:58
Uchwała Nr XXXIV.238.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opłaty za gospodarowanie tymi odpadami 2013-03-29 12:26:52
Uchwała Nr XXXIV.237.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2013-03-29 12:25:41
Uchwała Nr XXXIV.236.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały XXXIII.227.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2013-03-29 12:24:00
UCHWAŁA NR XXXIII.235.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-03-11 12:24:31
UCHWAŁA NR XXXIII.234.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-11 12:24:05
UCHWAŁA NR XXXIII.233.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-03-11 12:23:28
UCHWAŁA NR XXXIII.232.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opłaty za gospodarowanie tymi odpadami 2013-03-11 12:22:57
UCHWAŁA NR XXXIII.231.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2013-03-11 12:22:25
UCHWAŁA NR XXXIII.230.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru instalacji, do której kierowane będą odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Człuchów 2013-03-11 12:21:56
UCHWAŁA NR XXXIII.229.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-03-11 12:21:27
UCHWAŁA NR XXXIII.228.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Człuchów oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów 2013-03-11 12:19:48
UCHWAŁA NR XXXIII.227.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2013-03-11 12:18:58
UCHWAŁA NR XXXIII.226.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt? 2013-03-11 12:18:23
UCHWAŁA Nr XXXII. 225.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały LIII/307/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą ?Osiedle Wazów" w Człuchowie 2013-02-09 23:49:41
UCHWAŁA Nr XXXII.224.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHO WIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały IX/57/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r., w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2013-02-09 23:48:54
UCHWAŁA Nr XXXII.223.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XIX/83/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2007 r., w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2013 2013-02-09 23:48:05
UCHWAŁA Nr XXX.222.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XLI/23 8/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 stycznia 2009 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2013-02-09 23:46:26
UCHWAŁA Nr XXXII.221.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 2013-02-09 23:45:23
UCHWAŁA NR XXXII.220.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2013-02-09 23:44:13
UCHWAŁA NR XXXII.219.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu os. Wschód I i II w Człuchowie. 2013-02-09 23:42:50
UCHWAŁA XXXII.218.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy obejmujących sprawy dróg gminnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień, gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz o sposobie ustalania cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej. 2013-02-09 23:41:30
UCHWAŁA NR XXXII.217.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-02-09 23:40:45
UCHWAŁA NR XXXII.216.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2013 rok 2013-02-09 23:39:11
UCHWAŁA NR XXXII.215.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2013 rok 2013-02-09 23:38:21
Uchwała LXII/349/2010 2013-01-28 08:28:29
Uchwała Nr XXX/211/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2012-12-31 10:39:54
Statut Gminy Miejskiej Człuchów 2012-05-15 08:44:22
Statut Gminy Miejskiej Człuchów z dnia 25 kwietnia 2012 r. 2012-03-19 08:54:34
Uchwała Nr 2/2012 Miejskiej Komisji Wyborczej w Człuchowie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Człuchowie zarządzanych na dzień 1 kwietnia 2012 r. 2012-03-09 11:05:50
brak tytułu 2011-03-01 09:24:43
<