Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wybory ławników na lata 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 czteroletniej kadencji ławników sądowych, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku zwrócił się do Rady Miejskiej w Człuchowie z prośbą
o dokonanie wyboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Człuchowie 12 ławników, w tym do orzekania w Sądzie Pracy
w Człuchowie 8 ławników.

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 133) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 •  ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

 •  nie przekroczył 70 lat,

 •  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 •  posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni, 

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,

 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

 •  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Miejska w Człuchowie będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Wybory ławników odbędą się w październiku 2015 roku.

 

WZORY DOKUMENTÓW

Karta zgłoszenia

Oświadczenia

Wzór listy poparcia

 

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1,

w pokoju nr 14.

 

 GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek - w godz. od 7:30 do 16:30

- od wtorku do czwartku w godz.  od 7:15 do 15.15

- piątek w godz.  od 7:15 do 14:15

w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1 w pokoju nr 14.

 Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Biurze Rady Miejskiej - tel.: 59 83 42 291 wew. 314 i 306

Uchwała Nr XI.72.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Uchwała Nr XI.73.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
08 cze 2015

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
08 cze 2015, godz. 15:26

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
22 paź 2015, godz. 11:46