Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wybory ławników na lata 2012-2015

AKTUALIZACJA

Do dnia 30 czerwca 2011 r. możliwe jest składanie w Urzędzie Miejskim w Człuchowie zgłoszeń przez kandydatów na ławników.

Należy jednocześnie wskazać, że na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) zmienione zostały przepisy dotyczące ławników, w tym również koniecznych do spełnienia wymogów. Ponadto, Minister Sprawiedliwości podpisał w dniu 9 czerwca 2011 r. rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Rozporządzenie to, jak również powyższa ustawa, wchodzą w życie z dniem 14 czerwca 2011 r. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Urząd Miejski w Człuchowie w dniu 13 czerwca 2011 r., na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości, dokumenty złożone przez kandydatów na ławników według dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie nowych regulacji powinny być uznawane za prawidłowe w momencie wyboru - a zatem dokumenty wymienione w znowelizowanym art. 162 § 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, powinny być honorowane niezależnie od tego, jaką datą zostały opatrzone. Zasada ta dotyczy również zgłoszeń kandydatów na kartach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) oraz listy osób zgłaszających kandydata.

Przestawione poniżej wymogi dotyczące kandydatów, jak również wzory dokumentów, zostały sformułowane już zgodnie z nowymi zasadami naboru na ławników.

Kandydaci

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna zostać wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikaminie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Zgłoszeni

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia):

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej Organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po dniu 30 czerwca a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Załączniki:

- Lista poparcia - pobierz plik

- Oświadczenie kandydata na ławnika - dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych - pobierz plik

- Oświadczenie kandydata na ławnika - dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika - pobierz plik

- Oświadczenie kandydata na ławnika - dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej - pobierz plik

- Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika (załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. Nr 121, poz. 693) - pobierz plik

***

Wybory ławników sądowych na lata 2012-2015

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2011r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 50, poz. 370), informujemy, iż do dnia 30 czerwca 2011r. będą przyjmowane karty zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na lata 2012 – 2015.

Zgodnie z art. 158 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późn.zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.      jest nieskazitelnego charakteru,

3.       ukończył 30 lat,

4.      jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5.      nie przekroczył 70 lat,

6.      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7.      posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców, w terminie, o którym wyżej mowa.

W celu zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego należy złożyć następujące dokumenty:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego – druk zapytania do KRK do pobrania
 3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne – druk do pobrania
 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór poniżej).

Wzór kart zgłoszenia na ławnika dostępny jest w pok. 14 – Biuro Rady Miejskiej (parter) oraz poniżej.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców Gminy:

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sadowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Człuchowie w pok. 14 – Biuro Rady Miejskiej ( parter) w godzinach pracy urzędu.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
08 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
08 cze 2011, godz. 10:16

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
08 cze 2015, godz. 15:26