Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Zbieranie odpadów na działkach 5/7 i 5/8 przy ul. Mickiewicza w Człuchowie" 2021-01-04 12:36:12
Podanie do publicznej wiadomości informacji, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Zbieranie odpadów na działkach 5/7 i 5/8, przy ul. Mickiewicza w Człuchowie" 2021-01-04 12:37:59
Nabór na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2021-01-27 11:12:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa i rozbudowa budynku obsługi stacji paliw wraz z zagospodarowaniem, Człuchów al. Jana Pawła II, dz. nr 29/7, 100/8, obręb 64". 2021-02-03 11:29:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Rataja w Człuchowie, oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 2021-02-23 11:32:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie, oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 2021-02-23 11:35:53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego od ul. Koszalińskiej do drogi krajwoej nr 22 w Człuchowie, oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 2021-02-23 11:34:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa sieci kanalizacyjnej dla północnej strony ul. Traugutta w Człuchowie" 2021-03-01 14:36:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 9, obręb ewidencyjny Człuchów nr 64, gm. Człuchów" złożonego przez Pana Patryka Rakowskiego ? pełnomocnika firmy "DORAN GROUP" sp. z o.o. S.K. z siedzibą ul. Kościuszki 22, 89 ? 400 Sępólno Krajeńsk 2021-04-01 14:19:12
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2021-05-04 07:51:10
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Człuchowa 2021-05-05 11:42:01
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Przebudowa i rozbudowa budynku obsługi stacji paliw wraz z zagospodarowaniem, Człuchów al. Jana Pawła II, dz. nr 29/7, 100/8, obręb ewidencyjny 64" 2021-06-15 13:47:17
Podaje się do publicznej wiadomości, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile na wniosek firmy Telmax E.R. Gliszczyńscy Spółka Jawna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urżadzenia wodnego - wylotu analizacji deszczowje 2021-06-16 08:44:22
Obwieszczenie o zbieraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla północnej strony ul. Traugutta w Człuchowie" 2021-07-01 15:25:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie, oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko 2021-07-02 09:09:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku obsługi stacji paliw wraz z zagospodarowaniem, Człuchów al. Jana Pawła II, dz. nr 29/7, 100/8, obręb ewidencyjny 64" 2021-07-05 11:46:01
Susza rolnicza 2021 - informacje dla ubiegających się o odszkodowania 2021-07-15 10:41:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla północnej strony ul. Traugutta w Człuchowie" 2021-07-19 14:33:32
Obwieszczenie o zbieraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym: "Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 9, obręb ewidencyjny Człuchów nr 64, gm. Człuchów" 2021-07-20 11:06:44
Raport dotyczący popularności rolnictwa preceyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych 2021-07-23 11:27:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla następującego przedsięwzięcia: "Rozbudowa istniejącego zakładu POLSTYR o część magazynową do przechowywania wyrobów gotowych ? etapowanie inwestycji, wraz z częściową rozbiórką istniejącego magazynu i budową hali namiotowej do krótkotrwałego magazynowania wyrobów gotowych na działkach o nr ewidencyjnych: 108/2, 102/4, 13/5, 2/2, 103/6, 103/5 przy ul. Koszalińskiej 4 w Człuchowie" 2021-08-02 10:59:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: oświetlenia, monitoringu i złącz kablowych przyłączeniowych przy Motocross w Człuchowie 2021-08-19 10:09:46
Obwieszczenie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci oświetleniowej nn 0,4 kV w celu zasilania oświetlenia drogowego w Człuchowie przy ul. Kamiennej 2021-09-03 12:00:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania adminsitracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kablowej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV w celu zasilenia oświetlenia drogowego 2021-09-17 11:36:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2021-09-21 14:27:02
Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: oświetlenia, monitoringu i złącz kablowych przyłączeniowych przy Motocross w Człuchowie 2021-09-23 09:23:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Rataja i prognozy oddziaływania na środowisko 2021-09-24 08:45:35
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKETRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA CZŁCHÓW 2021-09-28 12:37:20
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 2021-11-16 12:04:02
Owieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej położonych w mieście Człuchów przy ul. Kamiennej 2021-12-23 09:48:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu "Rozbudowa istniejącego zakładu POLSTYR o część magazynową do przechowywania wyrobów gotowych ? etapowanie inwestycji, wraz z częściową rozbiórką istniejącego magazynu i budową hali namiotowej do krótkotrwałego magazynowania wyrobów gotowych na działkach o nr ewidencyjnych: 108/2, 102/4, 13/5, 2/2, 103/6, 103/5 przy ul. Koszalińskiej 4 w Człuchowie" 2021-12-21 11:29:16
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwości zapoznania się z jego treścią - teren położony przy ul. Rataja w Człuchowie 2021-12-17 08:19:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
04 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
04 sty 2021, godz. 12:34

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
04 sty 2021, godz. 12:34