Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do zawarcia porozumienia dot. realizacji pilotażowej części Projektu ?Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" 2014-01-29 10:45:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2014 rok 2014-02-04 09:16:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2014-02-21 14:16:11
Zarządzenie nr 0050.4.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2014 r. 2014-01-31 13:30:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-01-31 13:29:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-02-25 13:21:59
Zarządzenie Nr 0050.7.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 stycznia 014 r. w prawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2014 r. 2014-01-29 10:44:30
OGŁOSZENIE NR 0050.8.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 24 stycznia 2014 r. Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Człuchowa na lata 2014 - 2020 2014-01-31 13:28:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-02-25 14:53:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-02-25 14:53:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-02-25 14:54:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-02-25 14:55:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2014-02-25 14:55:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie: złożenia oferty nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 64. 2014-02-25 14:56:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cel publiczny 2014-02-25 14:56:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2014-02-20 09:30:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przekazywania przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Miejskiej Człuchów sprawozdań budżetowych 2014-03-20 15:53:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-03-24 13:56:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.19 2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-03-24 13:57:09
ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2013 rok 2014-03-24 14:00:51
ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2013 oraz sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2013 2014-03-24 14:06:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014-03-12 13:39:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne za 2013 rok 2014-03-24 14:08:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w dla pracowników Urzędu Miejskiego w Człuchowie 2014-03-24 14:10:13
Ogłoszenie Nr ROiPM.0050.25.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-03-20 15:52:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Człuchowskiego 2014-04-09 15:08:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-04-09 15:09:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-04-09 15:12:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-04-09 15:14:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-04-09 15:14:51
Zarządzenie nr 0050.31.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-03-31 09:49:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 03.03.2014 r. w sprawie ogólnych zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2014-04-14 14:39:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.164.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2014-04-09 15:17:18
ZARZĄDZENIE Nr 0050.34.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla samorządowych instytucji kultury 2014-04-09 15:18:37
OBWIESZCZENIE Nr 0050.35.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 14 kwietnia 2014 roku - podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 25 maja 2014 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014-04-16 13:50:06
Zarządzenie nr 0050.36/2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: Przeniesienia udziału Gminy Miejskiej w Człuchowie, wynoszącego 4/100 części w prawie użytkowania wieczystego w działce nr 749 o pow. 0.0360 ha, opisanej w KW SL1Z/00012295/5, położonej w Człuchowie na osiedlu Witosa nr 15, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz pozostałych użytkowników wieczystych w w/w nieruchomości. 2014-05-09 13:11:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-05-09 13:17:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-05-09 13:20:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-05-09 13:24:09
ARZĄDZENIE NR 0050.40.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji 2014-05-09 13:25:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2014-05-09 13:27:09
Zarządzenie nr 0050.42.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 kwietnia 2014 w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie na osiedlu Wschód, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie. 2014-05-09 13:32:10
ZARZĄDZENIE nr 0050.43.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 kwietnia 2014 w sprawie : sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Człuchowie przy ul. Kasztanowej, ul. Sobieskiego i ul. Broniewskiego stanowiących mienie komunalne z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 2014-05-09 13:36:02
ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 kwietnia 2014 w sprawie zamiany gruntów, położonych w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza i Broniewskiego stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie na grunty będące własnością Pana Tomasza Frazik 2014-05-09 13:39:08
ARZĄDZENIE NR 0050.45.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-05-09 13:41:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-05-09 13:43:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-05-09 13:46:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.48 .2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Człuchów dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014-05-09 13:48:15
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.49.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-06-17 13:42:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu użytkowego poł. przy ul. Ogrodowej 2014-05-21 09:10:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie odwołania z członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2014-05-16 08:23:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2014-05-16 08:24:19
Zarządzenie nr 0050.53.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-05-22 08:54:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów 2014-06-17 13:43:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2014-06-17 13:53:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-06-17 13:58:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-06-17 14:01:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-06-17 14:07:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-06-17 14:08:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-06-17 14:10:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-06-18 09:27:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 29maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-06-18 09:29:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie 2014-07-03 09:32:43
ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie przy ulicy Felczaka nr 3a/4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2014-06-18 09:31:10
ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie : sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy Placu Wolności stanowiącej mienie komunalne z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2014-06-18 09:32:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-06-18 09:33:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-06-18 09:36:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-06-18 09:38:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Człuchów Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2014-06-25 12:22:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie: powołania gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej miasta Człuchów 2014-07-03 09:35:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-06-25 12:22:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-06-25 12:24:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2014-07-03 09:39:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.74 .2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie - p. Ewy Osińskiej do przyznawania Karty Dużej Rodziny 2014-07-03 09:42:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie 2014-07-03 09:44:00
ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie wicedyrektorowi p. Elżbiecie Maćkowskiej 2014-07-03 09:45:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-07-10 10:31:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-07-10 10:32:30
Zarządzenie nr 0050.79.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy alei Lawendowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2014-07-23 14:16:27
ZARZĄDZENIE Nr 0050.80.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2014 roku 2014-07-24 10:41:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-07-23 12:51:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-07-23 12:52:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-07-23 12:52:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Biblioteki Publicznej w Człuchowie 2014-09-03 12:48:05
ZARZĄDZENIE Nr 0050.85.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu do którego można składać do dyrektorów szkół wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" 2014-08-07 12:30:38
Zarządzenie nr 005.86.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie na osiedlu Wschód i alei Lawendowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2014-09-03 12:50:59
ZARZĄDZENIE Nr 0050.87.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie przy ulicy Felczaka nr 3a/4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2014-09-03 12:53:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-09-03 12:55:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-09-03 12:58:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-09-03 13:00:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2014-09-03 13:04:07
ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Człuchowie 2014-09-03 13:13:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przygotowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji m. Człuchów" 2014-09-03 13:16:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położonych w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza i Broniewskiego oraz Placu Wolności, z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości 2015-01-12 14:11:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-09-10 13:25:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-09-10 13:29:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-09-10 13:31:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu przekazania majątku i dokumentacji przez dyrektora Gimnazjum nr 1 w Człuchowie 2014-09-10 13:33:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia ] września 2014 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2014-09-10 13:35:23
OBWIESZCZENIE NR 0050.100.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 3 września 2014 roku 2014-09-10 13:37:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących wskład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2014-09-25 13:22:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2014-09-10 13:39:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 15 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-09-25 13:39:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2015 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2014-09-25 13:33:43
Zarządzenie nr 0050.105.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia systemu starych dyżurów w Gminie Miejskiej Człuchów 2014-10-20 10:47:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-10-20 10:50:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 1 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji ?Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok? 2014-10-02 08:17:41
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.108.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 października 2014 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-10-07 08:55:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 7 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-10-20 10:53:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 7 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-10-20 10:59:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 7 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-10-20 11:09:50
Obwieszczenie Nr 0050.112.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 października 2014 roku o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komiji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014 r. wyborów do Rady Miejskiej w Człuchowie, Rady Powiatu Człuchowskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta C 2014-10-20 11:23:01
Zarządzenie nr 0050.113.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-11-07 09:17:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-11-07 09:15:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-11-07 09:13:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-11-07 09:11:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2014 BURMISTRZ MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-11-07 09:10:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 24 października 2014r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2014-11-07 09:08:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 24 października 2014 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2014-11-07 09:07:23
ZARZĄDZENIE Nr 0050.120.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie przy ulicy Felczaka nr 3a/4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Człuchowie. 2014-11-07 09:05:20
Zarządzenie nr 0050.121.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Zbożowej i ulicy Jana Skrzetuskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2014-11-07 09:03:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2014-11-07 09:02:02
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.123.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-11-07 08:59:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-11-07 08:55:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-11-07 08:54:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-11-07 08:50:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-11-07 08:48:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-11-07 08:46:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności przypadających Gminie Miejskiej Człuchów 2014-12-23 12:57:45
ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: sprzedaży działek gruntu stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonych w Człuchowie przy ulicy Łąkowej, w trybie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli bądź użytkowników wieczystych sąsiednich nieruchomości, bezpośrednio przyległych do zbywanych działek gruntu 2014-12-01 10:38:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu budżetu na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2014-12-01 10:04:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Człuchowie 2014-11-25 09:30:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2014-11-25 09:31:36
Zarządzenie nr 0050.134.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-11-14 13:12:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-11-25 09:33:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-11-25 09:34:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-11-25 09:36:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-11-25 09:37:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-12-01 11:09:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-12-01 11:51:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-12-01 11:52:10
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.142.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-11-26 08:15:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.143 .2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie odwołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014-12-01 11:53:25
ZARZĄDZENIE Nr 0050.144.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) 2014-12-23 13:52:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2014 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2014-12-23 13:54:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie komisji inwentaryzacyjnej 2014-12-23 12:59:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-12-23 13:56:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-12-23 13:59:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-12-23 13:00:21
Zarządzenie nr 0050.150.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-12-08 07:49:26
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.151.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-12-08 07:52:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków 2014-12-22 15:12:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do podejmowania wobec Burmistrza czynności z zakresu prawa pracy 2014-12-22 15:14:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-12-22 15:15:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-12-22 15:18:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ds. ochrony środowiska 2014-12-22 15:20:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2014-12-22 15:21:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie określenia sposobu odpisów aktualizujących w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2014-12-22 15:23:22
Zarządzenie nr 0050.159.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2014-12-18 14:45:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ul. Malinowej i alei Wojska Polskiego, stanowiących własność Gminy Miejkiej w Człuchowie 2015-01-12 14:14:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2015-01-12 12:27:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2015-01-12 12:32:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2015-01-12 12:35:44
ZARZĄDZENIE Nr 0050.165.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2015-01-12 12:48:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wyboru systemu kancelaryjnego w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2015-01-12 12:54:42
ZARZĄDZENIE Nr 0050.167.2014 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu audytu na 2015 r. 2015-01-12 12:55:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2014 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2015-02-20 12:55:56
Zarządzenie Nr 0050.169.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.164.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2015-12-03 14:13:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
29 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
29 sty 2014, godz. 10:42

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
29 sty 2014, godz. 10:42