Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Data podjęcia  Termin wykonania Miejsce publikacji Tytuł
6 lutego 2013 r. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 3553 z dn. 22.10.2014 Uchwałą Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXII.221.2013 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
6 lutego 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 1210 z dn. 04.03.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXII/222/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLI/238/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznyh oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
6 lutego 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 1209 z dn. 04.03.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXII/223/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIX/183/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2013
6 lutego 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 1208 z dn. 04.03.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXII/224/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce  na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 
6 lutego 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 1211 z dn. 04.03.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXII/225/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIII/307/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą "Osiedle Wazów" w Człuchowie
6 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 1683 z dn. 03.04.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIII/227/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejkije Człuchów
6 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 1684 z dn. 03.04.2013 Uchwała Rady Miejskije w Człuchowie Nr XXXIII/228/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Człuchów oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulg będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
6 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorkiego 2013 Poz. 1673 z dn. 03.04.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIII/231/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustlenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
6 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 1661 z dn. 02.04.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIII/232/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opłąty za gospodarowanie tymi odpadami
6 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 1674 z dn. 03.04.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIII/233/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
6 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 1662 z dn. 02.04.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIII/234/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 1685 z dn. 03.04.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIII/235/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
27 marca 2013 r.  

Dz. U. Woj. Pomorskiego  2013 Poz. 2068 z dn. 30.04.2013

Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXiV.236.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII.227.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustlenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznyh oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
27 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 2069 z dn. 30.04.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIV.237.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
27 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 2070 z dn. 30.04.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIV.238.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opłaty za gospodarowanie tymi odpadami
27 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 2071 z dn. 30.04.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIV. 239.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w częsci zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
27 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 2072 z dn. 30.04.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIV.240.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 2126 z dn. 10.05.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIV.241.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
27 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 2073 z dn. 30.04.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIV.243.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy noż 3 lata
27 marca 2013 r.   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 2225 z dn. 21.05.2013 Uchwała Nr XXXIV.244.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie uchwalonego uchwałą Nr LXVI/368/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 września 2010r., opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010r. Nr 168, poz. 3475
27 marca 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 2127 z dn. 10.05.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIV.249.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających Gminie Miejskiej Człuchów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku, w których ulga będzie stanowi pomoc publiczną oraz wskazanie organów uprawnionych do udzielenia ulg

24 kwietnia 2013

  Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 2403 z dn. 06.06.2013 UCHWAŁA NR XXXV.254.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.201.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów

24 kwietnia 2013

  Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 2404 z dn. 06.06.2013 UCHWAŁA NR XXXV.256.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.240.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29 maja 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 2701 z dn. 03.07.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXVI.259.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.243.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania i dociążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata
29 maja 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 2700 z dn. 03.07.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXVI.260.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Miasta Człuchowa
26 czerwca 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 3006 z dn. 21.07.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXVII.271.2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy MIejskiej Człuchów na 2013 rok
26 czerwca 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 2870 z dn. 17.07.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXVII.274.2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługi i przemysł w rejonie Al. Jana Pawła II, Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie
26 czerwca 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 3017 z dn. 25.07.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXVII.276.2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Człuchowie
11 września 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 3401 z dn. 26.09.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXVIII.279.2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r.
16 października 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 3738 z dn. 05.11.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXIX.281.2013 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok
20 listopada 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 poz. 4728 z dn. 27.12.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XL.286.2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok
20 listopada 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 87 z dn. 08.01.2014 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XL.288.2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wschód I i II w Człuchowie
20 listopada 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 4328 z dn. 05.12.2013 Uchwwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XL.290.2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
20 listopada 2013   Dz. U. Woj. Pomorkiego 2013 poz. 4327 z dn. 05.12.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XL.291.2013 z dnia 20 litopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
18 grudnia 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 209 z dn. 20.01.2014 Uchwałą Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XLI.297.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok
18 grudnia 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 216 z dn. 20.01.2014 Uchwałą Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XLI.302.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.182.2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów
18 grudnia 2013   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 661 z dn. 11.02.2014 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XLI.304.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok
30 grudnia 2013 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 253 z dn. 22.01.2014 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XLII.306.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów
30 grudnia 2013 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorkiego 2014 Poz. 217 z dn. 20.01.2014 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XLII.308.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX.208.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 11-04-2013 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2013
Ostatnia aktualizacja: 13-01-2015 11:08