Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Formularze i druki:


Kierownik referatu - Sekretarz Urzędu Miejskiego

Maria Pazda

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 313

e-mail: sekretarz@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 7, I piętro

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Mateusz Leciejewski

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 323

e-mail: informatyk@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 7, parter

 

Administrator Sieci Informatycznych

Marcin Matczak

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 336

e-mail: asi@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 7, parter

 

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i jej organów

Iwona Dragun

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 314

e-mail: radamiejska@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 14, parter

 

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Magdalena Cysdorf

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 305

e-mail: sekretariat@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 114, I piętro

 

Stanowisko ds. archiwum zakładowego

Monika Braciszewska

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 305

e-mail: archiwum@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 114, I piętro


Stanowisko ds. promocji miasta

Dorota Cieplińska

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 318

e-mail: promocja@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 6, parter

 

Stanowisko ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Justyna Gołębiewska

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 318

e-mail: turystyka@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 6, parter

 

 

Do zadań i kompetencji Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta  należą w szczególności sprawy:

W zakresie administratora sieci informatycznej:

 1. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji;
 2. prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych;
 3. przestrzeganie i wdrażanie zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych;
 4. nadzór nad bezpieczeństwem danych, przeciwdziałanie dostępowi do systemu osób niepowołanych, prowadzenie dokumentacji dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego, opracowywanie zaleceń dot. ochrony fizycznej systemów i sieci teleinformatycznej;
 5. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia systemu zabezpieczenia danych;
 6. tworzenie i przechowywanie kopii bazy danych;
 7. kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej programów komputerowych i sprzętu komputerowego, zakupy sprzętu komputerowego, kasowanie i utylizacja sprzętu komputerowego nie nadającego się do dalszego użytku;
 8. terminowe i rzetelne publikowanie informacji na stronę internetową miasta do BIP oraz koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej;
 9. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania sieci teleinformatycznej;
 10. pomoc użytkownikom systemów informatycznych w tworzeniu nowych zbiorów danych bądź uzupełnianiu dotychczasowych;
 11. kontrola poprawności wprowadzania przez użytkowników systemu indywidualnych haseł dostępu, częstotliwości ich zmian;
 12. współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie szkolenia, kontroli i ochrony informacji niejawnych;
 13. nadzór techniczny nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie.

W zakresie kadr:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac nieodpłatnych – dozorowanych;
 2. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników, dokształcaniem;
 3. prowadzenie rejestru skarg na działalność Urzędu i pracowników, nadzór nad terminowym załatwianiem skarg;
 4. prowadzenie archiwum akt pracowniczych obecnych i byłych pracowników Urzędu;
 5. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, ewidencja wyjść i wyjazdów służbowych i prywatnych w godzinach pracy;
 6. przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych;
 7. ewidencjonowanie dokumentacji okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 8. przygotowywanie i przechowywanie dokumentów dot. naboru na wolne stanowiska urzędnicze, zwrot oryginałów dokumentów załączonych do wniosku o przyjęcie do pracy, fizyczna likwidacja odpisów i kserokopii dokumentów złożonych przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni w wyniku ogłoszenia naboru (likwidacja następuje po upływie terminu określonego w odrębnych przepisach);
 9. przygotowywanie i przechowywanie dokumentów dot. służby przygotowawczej pracowników Urzędu na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

W zakresie obsługi Rady i jej organów:

 1. obsługa sesji Rady, posiedzeń komisji,
 2. prowadzenie rejestru uchwał Rady, rejestru  interpelacji i wniosków radnych, sporządzanie informacji o realizacji uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza, interpelacji i wniosków, skarg i wniosków ludności,
 3. sporządzanie i przechowywanie protokołów z obrad Rady i jej komisji, uchwał Rady;
 4. rejestracja i przechowywanie  planów pracy Rady i jej komisji;
 5. pomoc techniczna w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami;
 6.  obsługa narad, spotkań;
 7. prowadzenie ewidencji osobowej radnych;
 8. wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, parlamentarnymi, samorządowymi, ławników do sądów powszechnych oraz przeprowadzanymi referendami;
 9. prowadzenie rejestru aktów prawnych stanowiących prawo miejscowe;
 10. prowadzenie rejestru skarg na działalność organów Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych, nadzór nad terminowym załatwianiem skarg;
 11. współpraca z jednostkami pomocniczymi, obsługa zebrań z mieszkańcami, ewidencja, protokołów i uchwał zebrań mieszkańców.

W zakresie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego:

 1. obsługa narad, spotkań;
 2. obsługa centrali telefonicznej, zapewnienie ciągłości łączności telefonicznej, fax-u, ewidencja służbowych telefonów komórkowych;
 3. zakupy środków czystości;
 4. przyjmowanie do wysyłki i wysyłanie korespondencji;
 5. prowadzenie archiwum zakładowego;
 6. wstępna informacja klientów – kierowanie na właściwe stanowiska pracy, przekazywanie wzorów druków i formularzy urzędowych, informacja o procedurach i terminach załatwiania spraw itp

W zakresie obsługi sekretariatu Burmistrza:

 1. organizacja i koordynacja narad i spotkań Burmistrza, administrowanie salą narad Urzędu;
 2. przechowywanie dokumentów prawnych dot. organizacji Urzędu (statut Gminy, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania itp.), prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza;
 3. zamawianie prasy, wydawnictw książkowych w celach służbowych, prowadzenie badań ankietowych;
 4. zlecanie wykonania pieczęci urzędowych, nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych, prowadzenie ewidencji wydanych pieczęci, likwidacja pieczęci zużytych;
 5. zaopatrzenie w materiały piśmiennicze, kancelaryjne i urządzenia biurowe;
 6. rejestracja pism (korespondencji) wpływających do Urzędu, przekazywanie korespondencji na stanowiska pracy;
 7. prowadzenie rejestru odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Burmistrza;
 8. ewidencjonowanie kontroli zewnętrznych, przechowywanie protokołów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

W zakresie promocji miasta:

 1. budowanie marki Człuchów;
 2. realizacja polityki promocyjnej Gminy tj. przygotowywanie materiałów reklamowych;
 3. planowanie i przygotowywanie projektów na rzecz promocji Gminy, w tym:
  • opracowywanie całościowej koncepcji promocji Gminy z uwzględnieniem priorytetów w polityce miejskiej na dany rok;
  • współpraca z regionalnymi i krajowymi instytucjami oraz podmiotami zainteresowanymi     lub zaangażowanymi w proces kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy;
  • koordynowanie opracowania  Strategii  Rozwoju Gminy i przedkładanie sprawozdań;
 4. przygotowanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem Gminy w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczo-targowych;
 5. nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących stosowania graficznych symboli Gminy (logo Miasta i herb Miasta), obejmujących m.in.: wykorzystywanie logo Miasta w działaniach promocyjnych, w tym również w materiałach promocyjnych;
 6. promocja Gminy na imprezach wystawienniczo-targowych na rynku krajowym i zagranicznym;
 7. uzgadnianie planów imprez i innych działań promujących Gminę z odpowiednimi jednostkami i organizatorami imprez;
 8. utrzymywanie stałych kontaktów z miastami partnerskimi;
 9. współpraca ze wszystkimi instytucjami działającymi na terenie Gminy w celu pozyskania informacji w zakresie promocji;
 10. gromadzenie i opracowywanie materiałów promocyjnych;
 11. obsługa imprez turystycznych i promocyjnych;
 12. wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 13. tworzenie i aktualizowanie bazy danych o mieście w zakresie promocji;

W zakresie turystyki:

 1. podejmowanie działań organizatorskich w zakresie promocji i walorów turystycznych gminy;
 2. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania turystyki i rekreacji poprzez współdziałanie z odpowiednimi jednostkami;
 3. współpraca ze wszystkimi instytucjami działającymi na terenie Gminy w celu pozyskania informacji w zakresie turystyki;
 4. gromadzenie i opracowywanie materiałów promocyjnych w zakresie turystyki;
 5. promocja turystyczna oraz sprzedaż materiałów promujących Gminę;
 6. obsługa imprez turystycznych i promocyjnych;
 7. poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku;
 8. wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 9. tworzenie i aktualizowanie bazy danych o Mieście w zakresie turystyki;
 10. prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki;
 11. organizowanie udziału Miasta w targach i prezentacjach o charakterze turystycznym i udział w nich;
 12. współpraca z przedstawicielami branży turystycznej;
 13. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami turystycznymi, ośrodkami informacji turystycznej w kraju i zagranicą;
 14. uaktualnianie informacji na stronie internetowej w dziale turystyka;
 15.  wydawanie zezwoleń  na przeprowadzanie imprez masowych;
 16. prowadzenie rejestru instytucji kultury.

W zakresie  współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. reprezentowanie Burmistrza Miasta na spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, dotyczących problematyki organizacji pozarządowych oraz w kontaktach z podmiotami administracji publicznej, w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz udział w pracach komisji i zespołów konsultacyjno-doradczych, działających na terenie miasta, zajmujących się problematyką organizacji pozarządowych;
 2. przygotowywanie rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 3. udział w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w Urzędzie Miejskim, będących realizatorami tych konkursów;
 4. koordynowanie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, nadzór nad ich wykonywaniem oraz rozliczaniem dotacji przyznanych z budżetu Miasta;
 5. pełnienie roli doradczej i mediacyjnej w sprawach dotyczących relacji pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi;
 6. inicjowanie szkoleń dotyczących istotnych zagadnień współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;
 7. współredagowanie serwisu internetowego Urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i współpraca w tym zakresie z innymi serwisami, zajmującymi się tą problematyką.

W zakresie ochrony informacji niejawnych należy:

 1. opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych, regulaminów i zarządzeń w tym zakresie;
 2. zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych;
 3. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji przez pracowników Urzędu;
 4. przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych,
 5. podejmowanie działań wyjaśniających i zapobiegawczych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych lub ochronie danych osobowych;
 6. przeprowadzanie postępowań sprawdzających na polecenie Burmistrza wobec kandydatów na stanowiska pracy związane z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających;
 7. rejestracja przed kwalifikacją wojskową;
 8. prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych, doręczanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom Urzędu, nadzór nad przechowywaniem i opracowywaniem materiałów zastrzeżonych, archiwizowanie dokumentów niejawnych.

Do zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy zapewnienie Burmistrzowi możliwości kierowania i koordynacji współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych na wypadek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń ludności, a w szczególności:

 1. nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;
 2. planowanie, koordynacja, organizowanie zadań obrony cywilnej na terenie Gminy, obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, współpraca w tym zakresie z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie;
 3. ochrona ludności, zakładów pracy i instytucji, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury w sytuacjach zagrożenia i w czasie wojny;
 4. prowadzenie ewidencji członków formacji obrony cywilnej, planowanie i zaopatrywanie organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i materiały;
 5. organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego i kierowania obroną cywilną;
 6. przygotowywanie projektów zarządzeń o ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych;
 7. organizacja szkoleń formacji OC, ludności, pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, popularyzowanie obrony cywilnej, organizowanie kontroli wykonywania zadań obronnych;
 8. współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
 9. organizowanie i prowadzenie na polecenie Wojskowej Komendy Uzupełnień akcji kurierskiej na terenie Gminy;
 10. planowanie i zapewnianie środków finansowych na realizację zadań dot. stanowiska obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 15-05-2015 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 15-03-2021 15:34