Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referat Przestrzeni i Ochrony Środowiska - informacje i podstawowe formularze

 

 


Formularze i druki:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usunięcie drzew i krzewów

Azbest

 


Stanowiska:

Kierownik referatu

Dorota Lipska

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 310

e-mail: ripios@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 16, parter

 

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Izabela Krauze

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 319

e-mail: przestrzen@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 16, parter

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Katarzyna Szyszka

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 319

e-mail: srodowisko2@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 16, parter

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Maciej Giżowski

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 324

e-mail: srodowisko@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 15, parter

 

Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej
Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego
Stanowisko ds. bhp

Aleksandra Barańska

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 322

e-mail: obronacywilna@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 8, parter

 

Do zadań i kompetencji Referatu Przestrzeni i Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy:

 1. koordynowanie prac w zakresie opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, współpraca z pracowniami projektowymi oraz organami, uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie i udostępnianie posiadanych dokumentów;
 2. nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 4. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 5. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. prowadzenie procedury wynikającej z ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
 7. zatwierdzanie lokalizacji pomników w zakresie zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 8. udział w opracowaniu strategii rozwoju Gminy;
 9. gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy we współpracy z zarządcą oraz referatem inwestycji i infrastruktury, reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych;
 10. prowadzenie  zadań  i postępowań  administracyjnych  z zakresu  prawa ochrony  środowiska,  prawa wodnego dla których Burmistrz jest organem oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 12. prowadzenie   gminnego   systemu   gospodarowania   odpadami komunalnymi,   nadzór   i kontrola przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 13. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 14. prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody; przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
 15. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych;
 16. organizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi, rejestracja psów ras niebezpiecznych;
 17. koordynowanie, prowadzenie zadań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa Gminy;
 18. realizacja zadań gminy związanych z oczyszczaniem, utrzymaniem zieleni publicznej, prowadzeniem składowisk, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 19. prowadzenie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w szczególności poprzez:
  1. zapewnienie realizacji ustawowych zadań związanych z zapewnieniem koordynacji i współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz organizacji pozarządowych w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych;
  2. pozyskiwanie, opracowywanie i przekazywanie informacji w tym komunikatów i ostrzeżeń o zagrożeniach oraz ich rozpowszechnianie;
  3. opracowanie niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania zespołu zarządzania kryzysowego oraz uczestniczenie w zebraniach ZZK (obsługa kancelaryjno-biurowa);
  4. współpraca z innymi organami, służbami prowadzącymi akcję ratowniczą w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz zwalczania skutków katastrof, awarii i skażeń.
 20. prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej w szczególności poprzez:
  1. opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej;
  2. opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej;
  3. zorganizowanie i przygotowanie do działania sił i środków obrony cywilnej;
  4. organizacja formacji obrony cywilnej;
  5. popularyzacja obrony cywilnej i prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
  6. współdziałanie z zakładami pracy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;
  7. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania;
  8. organizowanie ćwiczeń i koordynowanie szkoleń dla sił obrony cywilnej na terenie gminy miejskiej;
  9. udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez organy wyższego szczebla.
 21. prowadzenie zadań w zakresie spraw obronnych w szczególności poprzez:
  1. opracowanie i uzgadnianie planów oraz programów szkolenia obronnego Gminy;
  2. przygotowanie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej;
  3. prowadzenie spraw z zakresu reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  4. prowadzenie postępowań (przygotowanie decyzji) w sprawie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności oraz prowadzenie ewidencji świadczeń;
  5. opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  6. organizacja systemu stałego dyżuru, prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
  7. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizacji zadań obronnych;
  8. organizowanie systemu kierowania obronnością w Gminie;
  9. udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez organy wyższego szczebla;
  10. uczestniczenie w kontrolach problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych oraz referatach Urzędu, którym powierzono zadania obronne;
  11. opracowanie dokumentacji z zakresu przygotowania podmiotów służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz współpraca z tymi podmiotami.
 22. w zakresie bhp

 


 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów

Regulamin utrzymania czystości

Przeciwdziałanie suszy

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 15-03-2021 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 22-03-2021 14:06