Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU - CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DO SPRAW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Spółki do spraw ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie.
1.Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Zastępcy Prezesa Zarządu -Członka Zarządu Spółki do spraw ekonomiczno-finansowych. Do zakresu obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu należeć będzie nadzór nad poszczególnymi działami:
- dział księgowości:
- księgowość finansowa,
- księgowość materiałowa,
- płace i ZUS
- dział informatyki,
- gospodarka materiałowa,

1. Kandydatem na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu -Członka Zarządu Spółki. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
• posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych w zakresie finansów, ekonomii lub rachunkowości,
• posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w zakresie księgowości na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
• posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie księgowości,
• korzysta z pełni praw publicznych,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych
• nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
• nie jest karana za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych.
• jej stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Spółki.

2. Kandydatem na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
• pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
• wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
• jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
• jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1) CV zawierające klauzulę o treści „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji” wraz z kwestionariuszem osobowym i zdjęciem – zgodnie z załączonym wzorem,
2) List motywacyjny,
3) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) Odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w punkcie 2 litera b i c,
5) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce;
6) Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7) Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu,
8) Koncepcję rozwoju spółki z wykorzystaniem obecnego majątku.
Odpisy dokumentów, o których mowa w punkcie 4 litera c i d mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

4. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie - DO RĄK WŁASNYCH PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ”, którą należy umieścić w drugiej kopercie z adresem Spółki: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów.
5. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 14 października 2019 roku do godz. 12.00 w siedzibie Spółki - ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów lub listownie (decyduje data wpływu do siedziby Spółki).

6. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

8. Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu w terminie do dnia składania zgłoszeń w siedzibie Spółki, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy pozyskanych informacji.

9. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

10. Zagadnienia, które w szczególności będą oceniane na rozmowie kwalifikacyjne to:
1) Wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym spółka działa,
2) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
4) Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Zastępcy Prezesa - Członka Zarządu Spółki do spraw ekonomiczno-finansowych,
5) Rachunkowość,
6) Ocena projektów inwestycyjnych,
7) Finanse przedsiębiorstwa,
8) Audyt i kontrola finansowa przedsiębiorstwa.

11. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

12. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie powiadomi kandydatów na piśmie.

13. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

14. W toku konkursu Rada Nadzorcza może prowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

15. Regulamin konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Spółki dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie oraz na stronie spółki oraz na stronie bip.czluchow.pl – jako załącznik do ogłoszenia o konkursie.

UWAGA!
Od kandydata na Zastępcę Prezesa Zarządu - Członka Zarządu wybranego w toku postępowania kwalifikacyjnego komisja odbierze pisemne oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.
Brak pisemnego oświadczenia będzie traktowany jako przeszkoda formalna uniemożliwiająca powołanie na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Gruchała 30-09-2019 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Gruchała 30-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-09-2019 11:33