Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

28 grudnia

UCHWAŁA Nr XXXI.214.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
UCHWAŁA Nr XXXI.213.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego  2012
UCHWAŁA Nr XXXI.212.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Czluchów na 2012 r.

 

12 grudnia

UCHWAŁA Nr XXX.211.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok
UCHWAŁA Nr XXX.210.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów
UCHWAŁA Nr XXX.209.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą z przeznaczeniem na eksploatację składowiska odpadów
UCHWAŁA Nr XXX.208.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
UCHWAŁA Nr XXX.207.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA Nr XXX.206.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA Nr XXX.205.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA Nr XXX.204.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UCHWAŁA Nr XXX.203.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opłaty za gospodarowanie tymi odpadami
UCHWAŁA Nr XXX.202.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
UCHWAŁA Nr XXX.201.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
UCHWAŁA Nr XXX.200.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami
UCHWAŁA Nr XXX.199.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
UCHWAŁA Nr XXX.198.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie skierowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi z dnia 9 listopada 2012 r. p. Janusza Gorzałczyńskiego na uchwałę Rady Miejskiej
UCHWAŁA Nr XXX.197.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
UCHWAŁA Nr XXX.196.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2013 rok
UCHWAŁA Nr XXX.195.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok

 

 

21 listopada

UCHWAŁA Nr XXIX.194.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
UCHWAŁA Nr XXIX.193.2012 Rady Miejskiej w Czł4chowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
UCHWAŁA Nr XXIX.192.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie
UCHWAŁA Nr XXIX.191.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Człuchowie
UCHWAŁA Nr XXIX.190.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy – informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku leśnego, deklaracja na podatek leśny
UCHWAŁA Nr XXIX.189.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA Nr XXIX.188.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA Nr XXIX.187.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym  śródmieściem w Człuchowie
UCHWAŁA Nr XXIX.186.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2013 rok”
UCHWAŁA Nr XXIX.185.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok
UCHWAŁA Nr XXIX.184.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024
 

10 października
UCHWAŁA NR XXVIII/183/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą z przeznaczeniem na eksploatację składowiska odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XXVIII/182/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów

UCHWAŁA NR XXVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie odmowy uchylenia Uchwały Nr XL/291/2006 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla terenu obejmującego : Grodzisko, Zamek, Las Komunalny i ośrodek sportu i rekreacji (OSiR) nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 48 poz. 722 z dnia 23.02.2007r.)  w części dotyczącej działki nr 30 położonej w Człuchowie, przy ul. Jeziornej 27

UCHWAŁA NR XXVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/264/2006 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

UCHWAŁA NR XXVIII/179/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy

UCHWAŁA NR XXVIII/178/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Noclegowni osób bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

UCHWAŁA NR XXVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024

UCHWAŁA NR XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie

 

10 września

UCHWAŁA NR XXVII/173/12 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów

UCHWAŁA NR XXVII/172/12 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawiepowołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Człuchowie

UCHWAŁA NR XXVII/171/12 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r.

29 sierpnia

UCHWAŁA NR XXVI/170/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radych wybieranych  w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XXVI/169/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia samorządowego (międzygminnego) z dnia 30 marca 2012 r. pomiędzy Gminą Czarne a: Gminą Miejską Człuchów, Gminą Człuchów, Miastem i Gminą Debrzno, Gminą Koczała, Gminą Przechlewo, Gminą Rzeczenica w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą: "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczałą, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystaie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu"

UCHWAŁA NR XXVI/168/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r.

 

8 sierpnia

UCHWAŁA Nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i ul.  Koszalińskiej w Człuchowie

UCHWAŁA Nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r.

 

13 czerwca

UCHWAŁA Nr XXIV/165/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie nadania „Honorowego obywatelstwa Miasta Człuchowa”

UCHWAŁA Nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie nadania „Honorowego obywatelstwa Miasta Człuchowa”

UCHWAŁA Nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/58/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia programu Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013

UCHWAŁA Nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyznania wyróżnienia „zasłużony dla miasta Człuchowa”

UCHWAŁA Nr XXIV/161/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyznania wyróżnienia „zasłużony dla miasta Człuchowa”

UCHWAŁA Nr XXIV/160/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyznania wyróżnienia „zasłużony dla miasta Człuchowa”

UCHWAŁA Nr XXIV/159/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze roku budżetowego

UCHWAŁA Nr XXIV/158/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Człuchów

UCHWAŁA Nr XXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXIV/156/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024

 

16 maja

UCHWAŁA Nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o. w Człuchowie

UCHWAŁA Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

UCHWAŁA Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024

UCHWAŁA Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie udzielenia dla Burmistrza Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

UCHWAŁA Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

25 kwietnia

UCHWAŁA Nr XXII/149/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów

UCHWAŁA Nr XXII/148/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Człuchów

UCHWAŁA Nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów

UCHWAŁA Nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/133/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o. w Człuchowie

UCHWAŁA Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie powołania radnego Mirosława Szałaty na członka Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych

UCHWAŁA Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie powołania radnego Mirosława Szałaty na członka Komisji Budżetu i Infrastruktury Miejskiej

UCHWAŁA Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie powołania radnego Mirosława Szałaty na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 

21 marca

Uchwała Nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między drogą krajową nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i ul. Koszalińskiej w Człuchowie

Uchwała Nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między drogą krajową nr 22 a ul. Kamienną w Człuchowie

Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu os. Wschód I i II w Człuchowie

Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i przemysł w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Koszalińskiej w Człuchowie

Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiedzy ulicami Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową w Człuchowie

Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie na rok 2012

Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012

Uchwała Nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024

Uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie skargi p. A. Kopczyńskiego i p. D. Polek z dnia 22.02.2012 na działanie Burmistrza Miasta Człuchowa

 

29 lutego

UCHWAŁA Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Człuchów

UCHWAŁA Nr XX/129/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów

UCHWAŁA Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

UCHWAŁA Nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie powołania radnej Elżbiety Józefowskiej na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

UCHWAŁA Nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie i Muzeum Regionalnego w Człuchowie

UCHWAŁA Nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”

UCHWAŁA Nr XX/124/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok

UCHWAŁA Nr Xx/123/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024

 

6 lutego

UCHWAŁA Nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XIX/12/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024

 

19 stycznia

PROTOKÓŁ

UCHWAŁA Nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej Człuchów

UCHWAŁA Nr XVIII/119/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie skargi Pana Mirosława Szałaty z dnia 05.01.2012 r. na działanie Burmistrza

UCHWAŁA Nr XVIII/118/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Mroziewicza

UCHWAŁA Nr XVIII/117/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVIII/116/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia projektu „Razem możemy więcej!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


UCHWAŁA Nr XVIII/114/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/98/2011 rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVIII/113/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.12.2011 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA Nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVIII/110/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2024

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Burchardt 26-01-2012 16:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Matczak 26-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 08-01-2013 13:42