Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Komunikat Burmistrza Miasta Człuchowa dotyczący prawa udzielenia pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych

Komunikat

Burmistrza Miasta Człuchowa

 

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.,

informuję, że prawo udzielenia pełnomocnictwa do głosowania przysługuje

wyborcy posiadającemu orzeczenie:

1) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

2) o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2,

i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych;

3) o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13

ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2;

4) o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2

ustawy wymienionej w pkt 2;

5) o zaliczeniu do I gru?? inwalidów;

6) o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

 

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika przysługuje

również osobie stale albo długotrwale niezdolnej do pracy w gospodarstwie

rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a także osobie, która

najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

 

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej

samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca

zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy

złożony najpóźniej w dniu 29 września 2011 r.

Do wniosku załącza się:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie

pełnomocnictwa;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego

o ustaleniu stopnia niepełnosprawności;

• kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą,

która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku

przysposobienia / opieki / kurateli, gdy taki stosunek istnieje;

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania, wydanego osobie mającej

być pełnomocnikiem – w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do

rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa

do głosowania.

 

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, Referat Spraw Obywatelskich, pok. Nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

UWAGA:

1. Pełnomocnictwo do głosowania, co do zasady, można przyjąć tylko

od jednej osoby. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch

osób, jeśli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat,

siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

w stosunku do pełnomocnika.

2. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji

obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej

pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również

kandydaci w danych wyborach.

3. Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania

poprzez złożenie stosownego oświadczenia we właściwym dla swojego

miejsca zamieszkania Centrum Obsługi Mieszkańców najpóźniej na 2 dni

przed dniem wyborów, to jest do dnia 7 października 2011 r. lub doręczenia

takiego oświadczenia właściwej komisji obwodowej w dniu głosowania.

4. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania może głosować

osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli pełnomocnik wcześniej nie oddał głosu.

Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa

do głosowania.

5. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku

głosowania odbywającego się w obwodach głosowania utworzonych:

w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach

karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich lub zespołach domów

studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na

polskich statkach morskich oraz w przypadku zgłoszenia przez wyborcę

niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

 

BURMISTRZ  MIASTA

 

/-/ Ryszard Szybajło

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 08-09-2011 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Matczak 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2011 08:09