Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

29 grudnia

Uchwała Nr XVII/109/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 rok

Uchwała Nr XVII/108/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do wspólnej realizacji projektu pt. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług społecznych i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie"

Uchwała Nr XVII/107/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a Powiatem Człuchowskim

Uchwała Nr XVII/106/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2012-2015

Uchwała Nr XVII/105/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2011

Uchwała Nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2024

 

16 grudnia

Uchwała Nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2012

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

       

Załącznik 1 Załącznik 1a Załącznik 2 Załącznik 2a
Załącznik 2b Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5
Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 8a
Załącznik 9 Załącznik 10 Załącznik 11 Załącznik 12


Uchwała Nr XVI/102/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024


Uchwała Nr XVI/101/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012


Uchwała Nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2012 rok


Uchwała Nr XVI/99/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016


Uchwała Nr XVI/98/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok


Uchwała Nr XVI/97/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 rok

 

28 listopada

Uchwała Nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok"

Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2011 rok

Uchwała Nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2024

 

14 listopad

Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady miejskiej w Człuchowie w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Człuchowa do wniesienia w 2012 r. do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z. o. o. nowych udziałow

Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchylenia uchwały XIII/87/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomomocy Społecznej

Uchwała Nr XIV/91/2011 Rady miejskiej w Człuchowie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Człuchow na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Uchwała Nr XIV/90/2011 Rady miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała NrXIV/89/2011 Rady miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała NrXIV/88/2011 Rady miejskiej w Człuchowie w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Człuchowie oraz nadania Regulaminu Straży Miejskiej


26 października
 

Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego

Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami

Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/216/2005 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad sprzedaży dzierżawy i najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy

Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Człuchowie oraz nadania regulaminu Straży Miejskiej

Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa

Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia wzorów formularzy – informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku leśnego, deklaracja na podatek leśny

Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego PN. „Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 r.

Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2024

Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Człuchowie na kadencję 2012-2015

Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Uchwała Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Człuchowie na kadencję 2012-2015

23 września

 

PROTOKÓŁ

Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 r.

21 września

PROTOKÓŁ

Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie powołania radnej Elżbiety Józefowskiej na członka Komisji Budżetu i Infrastruktury Miejskiej
Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/377/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/95 z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie
Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2024
Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 r.
Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego

 

29 sierpnia

Protokół Nr X/2011

Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2011 rok

Uchwała Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2024

Uchwała Nr X/61/2011Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

29 czerwca

PROTOKÓŁ

UCHWAŁA Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/279/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013

UCHWAŁA Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów

UCHWAŁA Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów

UCHWAŁA Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu – obszar poszerzony pod nazwą „Osiedle Wazów” w Człuchowie

UCHWAŁA Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizacje inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

UCHWAŁA Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2024

UCHWAŁA Nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 r.

 

18 czerwca

PROTOKÓŁ

 

Uchwała Nr VIII.50.2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie nadanaia nazwy skrzyżowaniu ulic

 

25 maja

PROTOKÓŁ

 

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawe zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawiewprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2011 r.

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawieustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Miejską Człuchów

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawienadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Człuchowie

Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2011

Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawiezatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta Człuchowa"

Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta Człuchowa"

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta Człuchowa"

Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta Człuchowa"

 

28 kwietnia
PROTOKÓŁ

Uchwała Nr VI)35)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2011 rok

Uchwała Nr VI)36)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2024

Uchwała Nr VI)37)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i lubów dziecięcych

Uchwała Nr VI)38)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały nr IV)28)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń, obejmującego Stare Miasto z otaczającym Śródmieściem, w Człuchowie

23 marca

PROTOKÓŁ

UCHWAłA Nr V)34)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/127/2008 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu jej przyznawania

UCHWAŁA Nr V)33)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Człuchowa

UCHWAŁA Nr V)32)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyrónienia "Zasłużony dla miasta Człuchowa"

UCHWAŁA Nr V)31)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
UCHWAŁA Nr V)30)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

UCHWAŁA Nr V)29)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 rok


23 luty

PROTOKÓŁ

UCHWAŁA Nr IV)28)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń, obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem w Człuchowie

UCHWAŁA Nr IV)27)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2011 rok

UCHWAŁA Nr IV)26)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2011 rok

UCHWAŁA Nr IV)25)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 rok
UCHWAŁA Nr IV)24)2011 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2022

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Jesionek 01-03-2011 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Matczak 01-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 23-02-2012 10:05