herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR III.32.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji Gminy Miejskiej Człuchów z członkostwa w Związku Miast Polskich Marcin Matczak 2018-12-19 12:34:27
UCHWAŁA NR III.31.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. Marcin Matczak 2018-12-19 12:33:26
UCHWAŁA NR III.30.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy Marcin Matczak 2018-12-19 12:31:28
UCHWAŁA NR III.29.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. Marcin Matczak 2018-12-19 12:29:52
UCHWAŁA NR III.28.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marcin Matczak 2018-12-19 12:27:05
UCHWAŁA NR III.27.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Marcin Matczak 2018-12-19 12:25:52
UCHWAŁA NR III.26.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie Marcin Matczak 2018-12-19 12:24:41
UCHWAŁA NR III.25.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz sposobu ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej Marcin Matczak 2018-12-19 12:23:07
UCHWAŁA NR III.24.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie Marcin Matczak 2018-12-19 12:21:38
UCHWAŁA NR III.23.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie. Marcin Matczak 2018-12-19 12:20:12
UCHWAŁA NR III.22.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019 Marcin Matczak 2018-12-19 12:18:09
UCHWAŁA NR III.21.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 Marcin Matczak 2018-12-19 12:16:56
UCHWAŁA NR III.20.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 Marcin Matczak 2018-12-19 12:06:48
UCHWAŁA NR III.19.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na częściowe pokrycie wkładu własnego Powiatu Człuchowskiego w realizację projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice" Marcin Matczak 2018-12-19 12:05:20
UCHWAŁA NR III.18.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 Marcin Matczak 2018-12-19 12:03:33
UCHWAŁA NR III.17.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2019 rok Marcin Matczak 2018-12-19 12:00:40
2018-12-17 - Sesja III Marcin Matczak 2018-12-19 11:58:39
Zarządzenie Nr 0050.120.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych Marcin Matczak 2018-12-19 10:10:56
Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępcy Burmistrza Miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-12-18 14:58:27
Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępcy Burmistrza Miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-12-18 14:57:56
Zarządzenie Nr 0050.122.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Marcin Matczak 2018-12-18 14:55:44
Usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarki drzewostanem oraz utrzymaniu elementów małej architektury na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-12-18 14:51:01
Usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarki drzewostanem oraz utrzymaniu elementów małej architektury na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-12-18 14:50:54
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie Marcin Matczak 2018-12-18 13:39:11
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane Marcin Matczak 2018-12-17 16:43:53
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane Marcin Matczak 2018-12-17 16:41:33
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane Marcin Matczak 2018-12-17 16:13:45
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane Marcin Matczak 2018-12-17 16:12:34
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane Marcin Matczak 2018-12-17 16:12:01
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane Marcin Matczak 2018-12-17 16:11:07
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane Marcin Matczak 2018-12-17 16:10:06
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane Marcin Matczak 2018-12-17 16:09:20
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane Marcin Matczak 2018-12-17 16:07:52
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane Marcin Matczak 2018-12-17 16:07:23
Usługi w zakresie zarządu i administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym Człuchów w latach 2019-2020 Marcin Matczak 2018-12-17 16:04:04
Usługi w zakresie zarządu i administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym Człuchów w latach 2019-2020 Marcin Matczak 2018-12-17 16:03:42
Usługi w zakresie zarządu i administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym Człuchów w latach 2019-2020 Marcin Matczak 2018-12-17 16:02:55
Usługi w zakresie zarządu i administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym Człuchów w latach 2019-2020 Marcin Matczak 2018-12-17 16:02:47
Usługi w zakresie zarządu i administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym Człuchów w latach 2019-2020 Marcin Matczak 2018-12-17 16:02:34
Usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarki drzewostanem oraz utrzymaniu elementów małej architektury na terenie miasta Człuchów Maciej Gizowski 2018-12-17 15:24:17