herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 40/8, położonej w Człuchowie przy ulicy Kraszewskiego wraz z zabudową Michał Gruchała 2018-10-23 09:38:29
Zarządzenie nr 0050.93.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 24/1, położonej w Człuchowie przy ulicy Kraszewskiego wraz z zabudową Michał Gruchała 2018-10-23 09:38:10
Michał Gruchała 2018-10-22 13:36:09
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 550 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminy Miejskiej Człuchów Michał Gruchała 2018-10-22 12:28:43
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 550 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminy Miejskiej Człuchów Michał Gruchała 2018-10-22 12:28:26
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 550 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminy Miejskiej Człuchów Michał Gruchała 2018-10-22 12:28:11
Informacja o wynikach przetargu z dnia 11 października 2018 r przy ulicy Traugutta nr działki 3/91 Michał Gruchała 2018-10-19 09:49:51
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku Marcin Matczak 2018-10-18 10:59:45
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Marcin Matczak 2018-10-18 10:58:00
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku Marcin Matczak 2018-10-18 10:56:25
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Marcin Matczak 2018-10-18 10:54:26
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018 Marcin Matczak 2018-10-18 10:53:24
III kwartał Marcin Matczak 2018-10-18 10:51:46
Marcin Matczak 2018-10-18 10:50:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 Marcin Matczak 2018-10-18 10:49:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 Marcin Matczak 2018-10-18 10:48:38
Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 40/8, położonej w Człuchowie przy ulicy Kraszewskiego wraz z zabudową Marcin Matczak 2018-10-18 10:46:51
Zarządzenie nr 0050.93.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 24/1, położonej w Człuchowie przy ulicy Kraszewskiego wraz z zabudową Marcin Matczak 2018-10-18 10:45:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" Michał Gruchała 2018-10-18 08:12:50
Marcin Matczak 2018-10-17 07:44:32
UCHWAŁA NR XLIV.310.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów Marcin Matczak 2018-10-17 07:42:03
2018-10-12 - Sesja XLIV Marcin Matczak 2018-10-17 07:40:06
Marcin Matczak 2018-10-17 07:37:43
Protokół Nr XLII/2018 z seji w dniu 05.09.2018 Marcin Matczak 2018-10-16 11:53:58
Protokół Nr XLIII/2018 z seji w dniu 03.10.2018 Marcin Matczak 2018-10-16 11:33:05
Protokół Nr XLII/2018 z seji w dniu 05.09.2018 Marcin Matczak 2018-10-16 11:32:19
Marcin Matczak 2018-10-16 11:17:17
Marcin Matczak 2018-10-16 08:25:35
Program współpracy Marcin Matczak 2018-10-16 07:37:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" Marcin Matczak 2018-10-16 07:35:10
Marcin Matczak 2018-10-15 16:29:14
Marcin Matczak 2018-10-15 15:07:42
Marcin Matczak 2018-10-15 14:18:25
Marcin Matczak 2018-10-15 13:51:16
Marcin Matczak 2018-10-15 13:29:49
Marcin Matczak 2018-10-15 13:26:34
Marcin Matczak 2018-10-15 13:14:37
Marcin Matczak 2018-10-15 09:34:13
Marcin Matczak 2018-10-15 09:19:25
Marcin Matczak 2018-10-15 09:09:30